Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 14.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kirjastopäällikön viran täyttäminen

MliDno-2020-802

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto teki 18.5.2020 § 40 päätöksen uuden 1.7.2020 aloittavan organisaation tulosaluejako ja palvelukokonaisuuksista. Päätöksen mukaisesti palvelualueille perustetaan tulosaluejohtajien virkoja ja samalla osa viroista lakkautuu. Tulosalueiden johtajien uudet virat ja virkoihin liittyvät muutokset on tarkoituksenmukaista perustaa ja virat päättää 1.7.2020 lukien. Johtavan rehtorin osalta muutos astuu voimaan 1.8.2020 lukien.

Mikkelin kaupungin organisaation johtamisjärjestelmän muutoksiin liittyvät virkajärjestelyt on mahdollista toteuttaa kunnallisesta viranhaltijalaista annetun lain (304/2003) (jäljempänä viranhaltijalaki) perusteella.

Hallintosäännön mukaan 6 luvun päätösvalta henkilöstöasioissa 52 § mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää kaupunginhallitus.

Lisäksi hallintosäännön 6 luvun päätösvalta henkilöstöasioissa 60 § mukaan viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kaupunginhallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (viranhaltijalaki) 4 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Virkasuhteeseen voidaan kuitenkin viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin nojalla ottaa ilman hakumenettelyä muun muassa silloin, kun virka lakkaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä.

Virkojen täyttäminen sisäisesti perustuu viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin lisäksi lain 37 §:ään, jonka mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä. Viranhaltijalle tulee tarjota ensisijaisesti sellaista virkaa, joka lähinnä vastaa hänen entistä virkaansa ja johon hän on ammattitaitonsa ja kykyjensä puolesta sopiva ja tämän jälkeen muuta vastaavaa virkaa.

Lisäksi viranhaltijalain 24 §:n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

Viranhaltijalain 23 §:n mukaan se kunnan viranomainen, joka päättää toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta, voi myös yksipuolisesti päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan. Tällöin viranhaltija jatkaa siinä virkasuhteessa, mihin hänet on nimitetty, mutta muutetuin virkatehtävin. Edellytyksenä on, että toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy vaatii virantoimitusvelvollisuuden muuttamista. Perusteltua syytä arvioidaan kunnan hallinnon tarpeiden perusteella ottaen huomioon tehokkuus- ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat.

Käytännössä virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen voi tarkoittaa virkatehtävien uudelleenjärjestelyä, uusien tehtävien antamista, tehtävien vähentämistä tai virantoimituspaikan tai -alueen muuttamista. Muutokset eivät kuitenkaan saa johtaa asiallisesti täysin uuden viran ja virkasuhteen veroiseen tilanteeseen.

Jos uudelleenjärjestelyt merkitsevät niin laajoja viranhaltijoiden tehtävien muutoksia, että virka voidaan katsoa sisällöltään ja luonteeltaan uudeksi viraksi, virka tulee yleensä lakkauttaa ja perustaa uusi virka. Tällöin kyse on viranhaltijan virkasuhteen irtisanomisesta taloudellisin ja tuotannollisin perustein. 

Muutoksen kohteena olevien  virkojen vaativuus on arvioitu kaupungin tva ryhmässä 28.5.2020 ja 3.6.2020. Suunniteltu muutos on käsitelty työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä 27.5.2020. Lisäksi muutoksen kohteena olevia viranhaltijoita on kuultu viikolla 23.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue muutokset olemassa oleviin virkoihin

Varhaiskasvatusjohtaja (Varhaiskasvatuksen tulosalue): Virka täytetään viranhaltijalain 23 §:n mukaisella virantoimitusvelvollisuuden muutoksella. Tehtäväkohtainen palkka 3881,13 euroa kuukaudessa.

Opetusjohtaja (Perusopetuksen tulosalue): Virka täytetään viranhaltijalain 23 §:n mukaisella virantoimitusvelvollisuuden muutoksella. Virkanimikkeen muuttaminen kasvatus- ja opetusjohtajasta opetusjohtajaksi. Tehtäväkohtainen palkka 5000,00 euroa kuukaudessa.

Johtava rehtori (Lukio koulutuksen tulosalue): Virka täytetään viranhaltijalain 24 §:n 1 momentin mukaisella viranhaltijan siirtämisellä toiseen virkasuhteeseen. Perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestely. Virkaan siirretään etä- ja aikuislukion rehtori, joka jatkaa Mikkelin etä- ja aikuislukion toiminnasta vastaavana rehtorina. Viranhaltija täyttää johtavan rehtorin virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset. Johtavan rehtorin virkaan siirretään Marja Ukkonen. Johtavan rehtoriin virkaan sovelletaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), työaika toimistotyöaika ja tehtäväkohtainen palkka 5000,00 euroa kuukaudessa.

Intendentti (Kaupunginorkesteri tulosalue): Virka täytetään viranhaltijalain 23 §:n mukaisella virantoimitusvelvollisuuden muutoksella. Tehtäväkohtainen palkka 3400,00 euroa kuukaudessa.

Kulttuuripäällikkö (Kulttuuripalvelut tulosalue): Virka täytetään viranhaltijalain 23 §:n mukaisella virantoimitusvelvollisuuden muutoksella. Tehtäväkohtainen palkka 3400,00 euroa kuukaudessa.

Uudet ja perustettavat virat sekä lakkautettavat virat

Nuorisopäällikkö (Nuorisopalvelut tulosalue): Uusi virka, viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Virka täytetään viranhaltijalain 24 §:n 1 momentin mukaisella viranhaltijan siirtämisellä toiseen virkasuhteeseen. Perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestely. Virkaan siirretään nuoriso- ja vapaa-aikasihteeri Tarja Sinioja. Viranhaltija täyttää nuorisopäällikön virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset. Nuorisopäällikön virkaan sovelletaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), työaika toimistotyöaika ja tehtäväkohtainen palkka 3579,19 euroa kuukaudessa.

Kirjastopäällikkö (Kirjastopalvelut tulosalue): Uusi virka, viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto . Virka täytetään viranhaltijalain 4 §:n mukaisella julkisella hakumenettelyllä. Kirjastopäällikön virkaan sovelletaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), työaika toimistotyöaika ja tehtäväkohtainen palkka 3579,19 euroa kuukaudessa.

Liikuntapäällikkö (Liikuntapalvelut tulosalue): Uusi virka, viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto . Virka täytetään viranhaltijalain 4 §:n mukaisella julkisella hakumenettelyllä. Liikuntapäällikön virkaan sovelletaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), työaika toimistotyöaika ja tehtäväkohtainen palkka 3579,19 euroa kuukaudessa.

Liikunta- ja nuorisojohtajan virka (vakanssi 5051), Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtajan virka (vakanssi 9321) ja Liikunta- ja nuorisosihteeri ( vakanssi 7859) lakkautetaan samasta ajankohdasta.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen muutokset olemassa oleviin virkoihin

Maaseutujohtaja ( Maaseututoimen tulosalue): Virka täytetään viranhaltijalain 23 §:n mukaisella virantoimitusvelvollisuuden muutoksella. Virkanimikkeen muuttaminen maaseutupäälliköstä maaseutujohtajaksi. Tehtäväkohtainen palkka 3881,13 euroa kuukaudessa.

Palvelujohtaja (Vuokraus- ja käyttöpalvelut yksikkö): Virka täytetään viranhaltijalain 23 §:n mukaisella virantoimitusvelvollisuuden muutoksella. Virkanimikkeen muuttaminen palvelupäälliköstä palvelujohtajaksi. Tehtäväkohtainen palkka 3881,13 euroa kuukaudessa.

Maankäyttöinsinööri (Kaupunkikehityksen tulosalue, maankäyttö- ja kaupunkirakenne tulosyksikkö) Virka täytetään viranhaltijalain 23 §:n mukaisella virantoimitusvelvollisuuden muutoksella. Virkanimikkeen muuttaminen maankäyttöinsinööristä maankäyttöpäälliköksi. Virkanimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta palkkaan.

Yhdyskuntatekniikaninsinööri (Kaupunkiympäristö, infra- ja viheraluepalvelut -tulosyksikkö) Virka täytetään viranhaltijalain 23 §:n mukaisella virantoimitusvelvollisuuden muutoksella. Virkanimikkeen muuttaminen yhdyskuntatekniikaninsinööristä rakennuttamispäälliköksi. Virkanimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta palkkaan.

Suunnitteluinsinööri (Kaupunkiympäristö, infra- ja viheraluepalvelut -tulosyksikkö) Virka täytetään viranhaltijalain 23 §:n mukaisella virantoimitusvelvollisuuden muutoksella. Virkanimikkeen muuttaminen suunnitteluinsinööristä suunnittelupäälliköksi. Virkanimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta palkkaan.

Uudet ja perustettavat virat sekä lakkautettavat virat

Maankäyttöjohtaja (Kaupunkikehityksen tulosalue): Uusi virka, viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Virka täytetään viranhaltijalain 4 §:n mukaisella julkisella hakumenettelyllä. Maankäytönjohtajan virkaan sovelletaan Kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja  työehtosopimusta (TS), työaika toimistotyöaika ja tehtäväkohtainen palkka 4500,00 euroa kuukaudessa palkkaryhmä III.

Kaupunginarkkitehti (Kaupunkikehityksen tulosalue, maankäyttö- ja kaupunkirakenne tulosyksikkö): Muutetaan yleiskaavoittajan avoinna oleva virka (vakanssi 7202) uudeksi viraksi, viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai arkkitehdin tutkinto. Virka täytetään viranhaltijalain 24 §:n 1. momentin mukaisella viranhaltijan siirtämisellä toiseen virkasuhteeseen. Virkaan siirretään kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen suostumuksellaan. Viranhaltija täyttää kaupunginarkkitehdin virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset. Kaupunginarkkitehdin virkaan sovelletaan Kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja  työehtosopimusta (TS), työaika toimistotyöaika ja tehtäväkohtainen palkka 3957,61 euroa kuukaudessa palkkaryhmä III.

Kaavoitus -ja kiinteistöinsinööri (Kaupunkikehityksen tulosalue, maankäyttö- ja kaupunkirakenne tulosyksikkö): Uusi virka, viran kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulun maanmittausosastolla suoritettu DI-tutkinto tai AMK-insinööri . Virka täytetään viranhaltijalain 24 §:n 1. momentin mukaisella viranhaltijan siirtämisellä toiseen virkasuhteeseen. Virkaan siirretään kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa suostumuksellaan. Viranhaltija täyttää kaavoitus- ja kiinteistöinsinöörin virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset. Kaavoitus- ja kiinteistöinsinöörin virkaan sovelletaan Kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja  työehtosopimusta (TS), työaika toimistotyöaika ja tehtäväkohtainen palkka 4034,23 euroa kuukaudessa palkkaryhmä III.

Asemakaavapäällikkö (Kaupunkikehityksen tulosalue, maankäyttö- ja kaupunkirakenne tulosyksikkö): Muutetaan kaavoittajan (vakanssi 50399) asemakaavapäällikön viraksi. Viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto tai insinööri (AMK).  Virka täytetään viranhaltijalain 4 §:n mukaisella julkisella hakumenettelyllä. Asemakaavapäällikön virkaan sovelletaan Kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja  työehtosopimusta (TS), työaika toimistotyöaika ja tehtäväkohtainen palkka 3421,69 euroa kuukaudessa palkkaryhmä III.

Kaupungingeodeetin (vakanssi 2081), kaavoituspäällikön (vakanssi 2070) ja tarkastusesimiehen (vakanssi 3143) virat lakkautetaan samasta ajankohdasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. Perustaa seuraavat uudet virat: Nuoriso-, liikunta- ja kirjastopäällikön virat sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle sekä maankäyttöjohtajan, kaupunginarkkitehdin, kaavoitus- ja kiinteistöinsinöörin sekä asemakaavapäällikön virat asumisen- ja toimintaympäristön palvelualueelle. Virat perustetaan 1.7.2020 lukien yllä olevilla kelpoisuusvaatimuksilla, nimikkeillä ja tehtäväkohtaisilla palkoilla.
 2. Lakkauttaa 1.7.2020 lukien liikunta- ja nuorisojohtajan virka (vakanssi 5051), elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtajan virka (vakanssi 9321), liikunta- ja nuorisosihteeri (vakanssi 7859), kaupungingeodeetin (vakanssi 2081), kaavoituspäällikön (vakanssi 2070) ja tarkastusesimiehen (vakanssi 3143).
 3. Muuttaa seuraavien virkojen nimikkeet: Asumisen- ja toimintaympäristön maaseutupäällikön nimike maaseutujohtajaksi, palvelupäällikön palvelujohtajaksi ja maankäyttöinsinöörin maankäyttöpäälliköksi, yhdyskuntatekniikaninsinöörin rakennuttamispäälliköksi sekä suunnitteluinsinöörin suunnittelupäälliköksi. Sivistyksen – ja hyvinvoinnin palvelualueen kasvatus- ja perusopetusjohtajan nimikkeen opetusjohtajaksi 1.7.2020 lukien. Lisäksi hyväksyy tehtäväkohtaiset palkat 1.7.2020 lukien.
 4. Siirtää lain kunnallisesta viranhaltijasta § 24 mukaan sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueella nuoriso- ja vapaa-aikasihteeri Tarja Siniojan nuorisopäällikön virkaan 1.7.2020 lukien , etä- ja aikuislukion rehtorin Marja Ukkosen johtavan rehtorin virkaan 1.8.2020 lukien. Asumisen – ja toimintaympäristön palvelualueella kaupungingeodeetin Hannu Peltomaan kaavoitus -ja kiinteistöinsinöörin virkaan sekä kaavoituspäällikön Ilkka Tarkkasen kaupunginarkkitehdin virkaan 1.7.2020 lukien. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy tehtäväkohtaiset palkat.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen päätöksen 8.6.2020 § 202 mukaisesti käynnistetään kirjastopäällikön viran rekrytointiprosessi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käynnistää kirjastopäällikön viran rekrytoinnin ja nimeää edustajansa rekrytointiprosessiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimesi edustajikseen rekrytointiprosessiin Jatta Juholan ja Erja Haukijärven.

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kirjastopäällikön virkaa haki viisi (5) henkilöä, joista haastatteluun kutsuttiin kolme (3) henkilöä. Haastattelut tehtiin 1.10. ja 6.10.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Haastatteluryhmä antaa kokouksessa esityksensä kirjastopäällikön virkaan valittavasta henkilöstä ja tämän kieltäytymisen varalle esityksen varalle valittavasta.

Vaali on ehdollinen ja valittavan henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Päätös

Yhdistelmä hakijoista esiteltiin kokouksessa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä korkeakoulutasoiset vähintään 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot sekä riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja hyvät esimiestaidot. Valittavalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi viranhakuilmoituksessa on todettu, että näyttöä strategisesta kehittämisotteesta arvostetaan.

Haastatteluryhmä esittää hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen ja tehtyjen haastattelujen kokonaisvertailun perusteella, että kirjastopäällikön virkaan valitaan Sylvia Stavén.

Viranhakuilmoituksessa eduksi katsottavia ominaisuuksia ei ole valinnassa erikseen painotettu, vaan jokaisella osa-alueella on ollut sama painoarvo. Perusteena valinnalle haastatteluryhmä pitää Sylvia Stavénin työkokemusta kirjastoalalta, kokemusta julkishallinnosta ja esimiestyöstä sekä haastattelussa saatua vahvistusta hänen soveltuvuudestaan ko. virkaan.

Lisäksi haastatteluryhmä esittää, että vastaavan kokonaisvertailun perusteella varalle valitaan Pia Kontio. 

 

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsee edellä esitetyillä perusteilla kirjastopäällikön virkaan Sylvia Stavénin.

Vaali on ehdollinen ja Stavénin tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 13.11.2020 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsee varalle Pia Kontion.

Merkitään, että Pia Kontio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Hakijat, palvelusuhdepäällikkö, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.