Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Haukivuoren hevosraitiotien kiskojen ja ratapohjan suunnittelu välillä Satama-Pitkähiekan ranta

MliDno-2020-2102

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta on varannut 17.12.2020 pitämässään kokouksessa 7.000 euroa hevosraitiotien rakentamisvalmisteluihin strategiarahana ja saanut siitä myönteisen päätöksen kaupungilta. Valtaosan rahasta arveltiin menevän kiskotarpeisiin. Sen jälkeen ilmeni, että Mikkelin kaupungilla on tarpeettomaksi jääneitä kiskoja, jotka riittävät täyttämään suurimman osan ensimmäisen vaiheen kiskotarpeista. Tämän ansiosta seuraavana hankintajärjestyksessä on radan kulkureitin siivoaminen ja puhdistaminen erilaisista rakennus- ym jätteistä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Kyse on entisestä sahan alueesta, joten siivoustyöhön tarvitaan koneellista apua. Maanomistajien yhteyshenkilöt ovat Jukka Niilo-Rämä ja Petri Salin, joka on ostanut Niilo-Rämiltä entiset sahan varastot ja niihin liittyvät tontit. Myös Väyläviraston maiden kunnostaminen liittyy kokonaisuuteen, mikäli varatusta määrärahasta jää jotain käyttämättä.

Merkittävä asia tässä on kiskopohjaan liittyvä Ursuksen satamalaiturin kunnostaminen. Alun perin ajateltiin erillisen resiinaradan suunnittelemista vanhalle sahan pistoraiteelle. Uusittu liikennesääntö edellyttää tiettyjä lupia myös tilapäisesti suljetulla rataosalla kulkevilta henkilöiltä, mikä on ongelma yleisökäytössä. Siksi on pohdittu resiinatoimintojen yhdistämistä hevosraitiotiehen, jonka radan leveys on 60 senttiä. Tämäntyyppisiä vastaavia malleja on mm Ruotsissa ja Suomessakin rakennettu vastaavia. Näin ollen esimerkiksi kahdesta polkupyörästä voidaan rakentaa resiina, johon sopii ihmisiä kyytiin polkijoiden lisäksi. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä Haumet Oy:n johtajaan ja tämä on luvannut suunnitella malleja tällaiseen tarkoitukseen. Näin ollen sekä hevosraitiotie että resiinarata voitaisiin toteuttaa samalla ratapohjalla, johon tulisi sekä 60-senttinen että normaalilevyinen raidepohja. Näin saadaan kokonaiskustannuksiakin pienennettyä ja toimintamahdollisuuksia varmistetuksi. 

Aluejohtokunnan 27.5.2021 kokoukseen pyydetään asioita valmistellut Eljas Pölhö esittämään ehdotuksensa ratakokonaisuudeksi ja osin myös koko rannan käytön uudistamiseksi. Samoin samana päivänä Haukivuorella vierailevat Haukivuorella kaupungin maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs ja kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen, jolloin myös maanomistajat Petri Salin ja Jukka Niilo-Rämä ovat paikalla. Keskusteluiden pohjalta selkiytyy ensimmäisen vaiheen hevosraitiotie- ja resiinaratakokonaisuus. Puheenjohtaja ehdottaa lisäksi, että valitaan toimikunta, johon tulevat puheenjohtajaksi Eljas Pölhö ja jäseniksi asemarakennuksen omistava Jari Ahokas ja kulttuurikeskusta vetävä Jukka Niilo-Rämä. Myöhemmässä vaiheessa toimikuntaan lisätään uuden aluejohtokunnan edustaja. Tässä vaiheessa yhteyshenkilönä aluejohtokunnasta toimii sen puheenjohtaja.

Maankäyttöjohtajan ja kaupunginarkkitehdin vierailuun liittyy myös se, että saadaan Mikkelin kaupungin maankäyttö- ja asemakaavajohdolta arvioita koko ranta-alueen hyödyntämiseksi. Tavoitteena on, että ranta-aluetta välillä Satama-Pitkähiekka saataisiin mahdollisimman laajaan asemankyläläisten, Haukivuorella asuvien, vapaa-ajanasukkaiden ja matkailijoiden käyttöön. Ranta on erittäin hiekkapitoinen ja hyvä. Osin rantaosuudelle tulee pieniä kivikkoalueita, mutta muun muassa Väyläviraston maa-alueen maapohja on nurmikkoista ja soveltuu sellaisenaan piknik- ja auringonottorannaksi. Jos rantaa saadaan tämän tavoitteen mukaiseen käyttöön, siihen voitaisiin rakentaa sataman ja Pitkähiekan välille kävely- ja polkupyörätie. Yksityisten maanomistajien osalta asioita ei ole vielä selvitetty, joten suunnittelu on vielä alkuvaiheessa. Tärkeää on, että kokoukseen saadaan kaupungin vastuuhenkilöiden vielä epävirallinen arvio ja näkemys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta hyväksyy edellä esitetyt toimenpiteet ja nimeää toimikunnan, joka paneutuu rannan käyttöön välillä Satama-Pitkähiekka. Toimikuntaan valitaan puheenjohtajaksi Eljas Pölhö ja jäseniksi asemarakennuksen omistava Jari Ahokas ja Jukka Niilo-Rämä. Tarvittaessa alkukokouksissa on mukana aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen. Ennen seuraavaa kokousta saadaan arvioita myös Mikkelin kaupungin maankäyttö- ja asemakaavajohdolta idean eteenpäin viemiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Eljas Pölhö oli kutsuttu kokoukseen esittelemään asiaa. 

Merkitään, että Minna Saloviin saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Toimikuntaan nimetyt, kaupungin viestintä, Mikkelin matkailu/Maisa Häkkinen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.