Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Haukivuoren aluejohtokunnan strategian päivittäminen ja kaupungin strategiaan tehtävät esitykset

MliDno-2017-1495

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokuntia koskevassa lähidemokratiamallissa todetaan seuraavaa:

”Aluejohtokunnilta edellytetään valtuustokauden mittaista strategiaa, jonka aluejohtokunnat valmistelevat yhteistyössä kaupungin operatiivisen sekä luottamusjohdon kanssa osaksi kaupungin strategiaa. Tämän työn tuloksena kullekin alueelle muodostuu aluestrategia, jonka pohjalta aluejohtokunnat laativat vuosittain toimintasuunnitelmat.”

Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtaja on päivittänyt aluejohtokunnan strategiaa ja aluejohtokunnan jäsenet ovat voineet tutustua strategialuonnokseen etukäteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn strategian ja tekee sen tukemana esityksensä kaupungin uutta strategiaa varten seuraavista käsittelyssä olevista asioista. Esitystä voidaan vielä täydentää myöhemmissä kokouksissa koronan aiheuttaman kunta- ja aluejohtokuntavaalien myöhästymisten takia:

 1. Asemankylän asemakaavoituksen eteneminen suunnitellulla kahden vuoden aikajänteellä, jota johtaa kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen yhteistyössä Sweco Ympäristö Oy:n konsulttien ja paikallisen neuvottelukunnan kanssa.
   
 2. Haukivuoren saavuttavuuden parantaminen
 • junan pysähtyminen asemalla, tavoite 2 x edestakaisin päivässä
 • junaliikenteeseen kesäajalle tiheämpi aikataulu. Mikäli talviaikataulu ei vielä onnistu, pyritään kesäaikataulu saamaan aikaiseksi.
 • linja-autoyhteyksien lisääminen Mikkeli - Haukivuori – Pieksämäki -välille
 • juna-bussihankintajärjestelmän kuntoon saattaminen Haukivuorelle
   
 1. Vapaa-ajanasuntojen muuttamisedellytysten saattaminen vakinaiseksi asunnoksi ajk:n esittämälle mallille pienentämällä tonttialaa 5000 neliömetristä 3000 neliömetriin.
   
 2. Vapaa-ajanasuntotonttien myyntiedellytysten parantaminen ja kiinteistöverotuksen uudistaminen niin, että vero maksetaan vain niistä tonteista, jotka myydään. Aluejohtokunta on vuosien varrella tehnyt useita esityksiä kohtien 3 ja 4 edellytysten parantamiseksi sekä yleensä vapaa-ajanasutusedellytysten ja toimenpiteiden aktivoimiseksi Mikkelin kaupungissa.
   
 3. Kaupunki ei puolla turvelupia Kyyveden ja muiden Haukivuoren vesistöjen valuma-alueille.
   
 4. Tele- ja puhelinkuuluvuuden parantaminen uusilla mastoilla.
   
 5. Hyvinvointiaseman palvelun saattaminen Haukivuorella aluejohtokunnan esittämälle laajuudelle.
   
 6. Kyyveden arvon nosto sen matkailu-, virkistys- ja kalastoedellytysten sekä vesienhoidon tarpeiden tukitasoille. Kumppanuusyhteistyön tiivistäminen Kyyveden osakaskunnan ja hoitokunnan kanssa. Kaupungin painotus on liian Saimaa-keskeinen, mikä vaikuttaa myös rantakaavoitettujen n. 400 vapaan tontin myyntiedellytyksiin ja asuntojen arvoon.
   
 7. Vyöhykevuokratason käyttöönotto. Nyt järjestelmä on epäoikeudenmukainen, koska verrokkina on kaupungin ydintason vuokra. Aluejohtokunta on tehnyt useita esityksiä asian saattamiseksi uuteen tavoitetasoon.
   
 8. Haukivuoritalon ja muiden kaupungin tyhjillään olevien toimistohuoneistojen vuokrien kohtuullistaminen ja välineistön hankkiminen tiloihin niin, että etätyöedellytykset paranevat.
   
 9. Haukivuoren laajat liikunta-, virkistys- ja matkailukohteet mukaan kaupunkikokonaisuuden markkinointiin ja viestintään sekä laatutasoa tukevaan tukiverkostoon.
   
 10. Haukivuoren tapahtuma-, matkailu- ja kulttuuripalveluiden kytkeminen kaupungin suunnitelmiin ja aktiiviseen markkinointiin: Saksalanharjun drumliiniesiintymä, Asemankylä ja satama, Tiilipiippu kulttuuriklubi, valmistuvat hevosraitiotie ja resiinarata sekä Kyyvesikokonaisuus, Suolentiksen MM-kisat.
   
 11. Haukivuoren 33- ja 22-metrin hyppyrimäkien kunnostus ja käyttöönotto Saku Niilo-Rämän kokoaman työryhmän esityksen pohjalta, johon liittyy myös nuorten hyppääjien valmentaminen ja yleensä kilpailutoiminta.
   
 12. Puuteolisuusyritystoiminnan toimintaedellytysten arviointi ja parantaminen niin, että myös Haukivuoren lastausradan olemassaolo otetaan huomioon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Pekka Moilanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Topiantti Äikäs, Ilkka Tarkkanen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.