Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Lausunnot teknisen lautakunnan talousarvioesityksestä 2016

MliDno-2015-2080

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarvioesityksen ja investointiohjelman vuodelle 2016 29.9.2015 pykälässä § 138. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto kaupunginhallitukselle..

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Puheenjohtaja esitteli Mikkelin kaupunginhallitukselle annettavan lausunnon;

Aluejohtokunta on saanut lausuntopyynnöt rakennus-, sivistys- ja teknisen lautakuntien talousarvioehdotukseen vuodelle 2016. Kaupungin tuloskorttijärjestelmä tuottaa vain yleisluonteiset periaatekannanotot ja palvelutasoilla kokonaisbudjettisummat, joihin aluejohtokunnalla ei ole taustatietoja eikä näin olleen perusteita tehdä arviointeja. Lausuntomme perustuu siksi aluejohtokunnan omaan strategiaan vv. 2015 - 2017, käytyihin neuvotteluihin, keskeneräisiin projekteihin, erityisesti Asemankylän toimenpiteiden järjestelytarpeisiin.

JOHTOPÄÄTÖKSEMME:

Aluejohtokunta on pettynyt ja ihmeissään siitä, että strategiasuunnitelmaa 13.11.2014, jonka olemme konkretisoineet jälleen toimenpidesuunnitelmiksi vv. 2016-2017, ei miltään osin ole budjettilähtökohdissa juuri huomioitu ja konkretisoitu. Huhtikuusta lähtien olemme tehneet perusteellista työtä ja käsitelleet kaupungin edustajien (pääasiassa tekninen virasto) kanssa liitteenä olevia asioita. Kaupungin toimesta ei neuvotteluissa ole kiistetty alueemme tarpeita ja ehdotuksiamme, päinvastoin.

Kaikki toimet keskittyvät ja ne on konkretisoitu Haukivuoren pitäjän alueelle,

aluksi Asemankylän asumisedellytysten, veto- ja koko pitäjän elinvoimaisuuden turvaamiseen, vähintään nykyisten palvelujen laadun ja laajuuden säilyttämisellä sekä riittävän kassavirran ylläpitämisellä kehitysresurssien varmistamiseksi.

Tähän pyritään;

       -      uuden paikallis- ja vapaa-ajanasukasosan väestön  lisäämisellä  keskeisten toimijoiden ja  

              koko  väestön aktivoimiseen muutosvalmiuteen verkostomaisen yhteistyön lisäämisellä

      -      määrätietoisempaan, omatoimisempaan ja itsenäisempään oman alueen toimenpiteiden kehittämiseen ja tekemiseen

       -      aktiivisuuden, luottamuksen ja informaation lisääminen eri sidosryhmiin, erityisesti kaupungin päätöksenteko- ja operatiivisen johdon toimintaedellytyspäätöksiin,

Haukivuoren pitäjän alueen toimivuuden ja hyvinvoinnin toimien edistämiseksi ja nopeuttamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä

Kokonaisuudessaan strategia on esitetty omilla sivuillamme www.Haukivuori.fi

Olemme esittäneet tekniselle johtajalle 22.4.2015 aluejohtokunnan päätösehdotukset investointisuunnitelmiksi (v. 2016- 2017, liite 1) ja toistamiseen lähettäneet ne 10.9.2015 tekniselle lautakunnalle. Myös erillistapaamisissa kaupungin johdon kanssa olemme julkituoneet em. asiat (mm. teknisen johtajan vierailu Haukivuorella 25.2.2015 ja muut eri sektoreiden keskustelut). Lisäksi olemme laatineet muistion Haukivuoren Asemankylän kehittämistä vaativista yksityiskohtaisista toimenpiteistä kaupunki-ilmeen ylläpitämiseksi v. 2015 kokemuksilla, josta on informoitu laajemmin eri vastuualueita budjettitoimien perustaksi ja toimenpiteiden nopeiksi korjaamisiksi.

Todettakoon myös, että kaupungin edustajien kanssa suoritettiin satamassa alkukesästä  katselmus. Silloin sovittiin kesälle tarvittavat toimenpiteet sataman kehittämiseksi. Koko ajan lähtökohtana on ollut satamaprojektin loppuun saattaminen v. 2017 loppuun mennessä. Osa kesällekin sovituista asioista on tekemättä.

Sataman sovitut toimenpiteet loppuun ja mm. rannan turva-aitasuunnitelma ovat siinä mielessä tärkeitä, että v. 2016 Asemankylän keskeiset massatapahtuvat (nuottarysäys, kesätapahtuma, lauluillat jne.) siirtyvät satamaan. Lähtökohtana on, että myös kioskitoiminta on v. 2016 mallikkaasti hoidettu. Parhaillaan satama-alueella on 1000 - 1500 vierailijaa.

Aluejohtokunta on esittänyt vanhojen poistettavien kiinteistöjen (yksityishenkilöiden) purkamista ja purkujätteiden (sataman risteys) poistamista. Ne luvattiin rakennusvalvonnan toimesta hoitaa myös tämän vuoden aikana. Mitään ei ole tapahtunut.

Aluejohtokunta tukee teknisen lautakunnan jäsenen Tero Puikkosen esitystä, että kaupungin tulee inventoida kaupungin purettavat kiinteistöt ja niiden aiheuttamat käyttö- ja purkukustannukset. Kiinteistöjen nopea purku, jota olemme esittäneet, luo Haukivuorellekin uusia käyttö- ja    investointimahdollisuuksia mm. päiväkodille. Lisäksi purettavien kiinteistöjen osalta mahdolliset ylläpitokustannukset poistuvat ja tonttien uutta käyttöä voidaan laajemmin lähteä suunnittelemaan.

KYYVESI, MIKKELIN KAUPUNGIN RAJOJEN SISÄPUOLINEN KESKEISIN JÄRVI

Strategiamme kolmanneksi tärkeimpänä kohteena on Kyyvesi koko järvenä, vesienhoitotoimenpiteet (pintaveden laatu: pääosin hyvää ja tyydyttävää, lahdissa jopa heikkoa), kalaston laajuus ja kalastus, järven virkistyskäyttö, vapaa-ajan asuntojen merkittävä lisäyspotentiaali ja matkailun kehittäminen (melontareitti, luontopolut, kalastus, vuokramökkitoiminta jne.) Järvi on ainoa iso järvi Mikkelin kaupungin rajojen sisällä. Mikkelin kaupunki ei ole budjetin käsittelyn aikana, eikä aikaisemminkaan missään muodossa käsitellyt Kyyvettä ja sen merkittävyyttä, johon toivomme jatkossa parannusta. Aluejohtokunta on myös linjannut, ettei järveen saa laskea vettä pilaavaa kiintoainetta ja humusta (turvetuotanto, metsäojitus, maatalousjätteet) ennen kuin pintaveden laatu on hyvää tasoa (EU:n vesipuitedirektiivin mukainen laatuarvio)

LINJA-AUTOLIIKENTEEN TEHOSTAMINEN HAUKIVUORELLE

Haukivuoren aluejohtokunta on esittänyt 2.9.2015 kaupungin tekniselle johtaja Jouni Riihelälle ja liikenneinsinööri Liisa Heikkiselle sekä Pohjois-Savon Elylle korvaavan liikenteen järjestämiseen lisäpanostusta 1.1.2016 alkaen, mikäli junaliikennettä ei saada uudelleen käynnistetyksi  Haukivuoren asemalta. Esitetty kokonaiskustannus Mikkelin vastuualueen (Haukivuori-Mikkeli-Haukivuori) toimille on 328 320 euroa, joka on myös budjettikysymys.

LOPUKSI

Aluejohtokunta esittää ehdottomana toimenpidepyyntönä, että aluejohtokunnan edustajille järjestetään tilaisuus käydä lävitse teknisen viraston kanssa strategian-/investointiosion asiat ja kaupungin tuki sekä resurssit budjetista heti kaupungin päättävien kokousten vahvistamisen jälkeen. Ellei näin tehdä, aluejohtokunnalla ei ole perusteita tai resursseja käynnistää ja rakentaa täsmentävää toimintaperustaa v. 2016-2017 SUUNNITELMILLEEN.

Lausunnon liitteeksi lisätään kaupungille esitetty pelkistetty budjettiasioiden listaus.

Päätös

ok

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.