Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Lausunnot sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan talousarvioehdotuksesta vuodelle 2016

MliDno-2015-2092

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on käsitellyt Mikkelin yksikön talousarvioesityksen 7.10.2015 vuodelle 2016 pykälässä 84. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto 20.10.2015 mennessä kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Korhonen, users@mikkeli.fi

Suomenniemen aluejohtokunta toteaa, että Suomenniemellä on varauduttava kodinomaisen asumisen mahdollistavan asuntosiiven rakentamiseen Metsätähden yhteyteen. Taustalla on jo nyt nähtävissä oleva tarve asuntopaikoista, johon liittyy alueen pitkät etäisyydet ja palvelukokonaisuuden osana nyt olevan Tukiasuntoyhdistys ry:n omistaman ja hallinnoiman Hakalan asuntojen iän myötä lisääntynyt remonttitarve, johon yhdistyksellä ei ole resursseja vastata.

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on käsitellyt Mikkelin yksikön talousarvioesityksen 7.10.2015 vuodelle 2016 pykälässä 84. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto 20.10.2015 mennessä kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Aluejohtokunnalla ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa lautakunnan talousarvioehdotukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on käsitellyt Mikkelin yksikön talousarvioesityksen 7.10.2015 vuodelle 2016 pykälässä 84. Aluejohtokuntia on pyydetty antamaan esityksestä lausunto 20.10.2015 mennessä kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta toteaa, että lääkäritilanne on laajemminkin heikko, erityisesti erikoissairaanhoidossa, koskien mm. Mikkelin keskussairaalaa. Ongelman ratkaisemiseen käytetään yleensä vuokralääkäreitä. Ne ovat potilaan kannalta erityisen ongelmallisia. Koska ratkaisussa ei synny pysyvää potilaslääkäri suhdetta. On järjestelmänä hyvin kallis. Vuokralääkärin hinta saamamme palautteen pohjalta on 3 – 5-kertainen normaalilääkärin palkkioon. Osasyy lääkäri-vajeeseen on tämä järjestelmä: Vuokralääkärit eivät hae vakinaisia virkoja, koska vuokralääkäreinä he ansaitsevat enemmän ja osin myös potilasvastuu sekä työpaine jää vähemmälle, kun voi valikoida tehtäviä.

Toinen seikka on myös johtamisongelma. Jos niitä esiintyy, se ilmenee myös vuokralääkäripaineina ja potilaat kärsivät. Yleensä tämä ongelma näkyy potilaille "lääkäripakoina" ja -vaihtoina sekä lääkärivajeina. Esimerkkinä Mikkelissä lienee tällä hetkellä hematologian/sisätautipolitlinikka.

Aluejohtokunta toteaa, että lääkäritilanne Haukivuorellakin vaikeuttaa niin terveyspalvelujen kuin tehostetun ja tuetun palveluasumisen toimintaa. Lääkäriin ei saada aikoja kuin minimaalisesti ja kotihoidossa on ongelmana se, että lääkärin arviota tarvitaan usein pikaisestikin ja lääkäriä ei ole aina saatavilla.
 

Lisäksi tulevaisuuden näkymät ovat todennäköisesti sellaiset, että tehostetussa palveluasunnossa (hoitaja paikalla 24/7) hoidetaan vain muistisairaat ihmiset. Nyt kaupungin pitää ratkaista se, miten tulevaisuudessa hoidetaan Haukivuorella muut hoidon tarpeen piirissä olevat asukkaat.Hammashoidon esitettyjä supistuksia emme hyväksy, koska toimenpiteen kustannusvaikutus on erittäin pieni (alle 20000 e). Eikä se poistu kaupungin konserninkustannuksista. Se jää tilakeskuksen rasitteeksi. Muistutettakoon sitä, että Haukivuoren hammashoidon tilat on muutama vuosi sitten kunnostettu laadullisesti palvelemaan nykytarpeita vastaavaa hammashoitoa. Olisiko parempi miettiä tilojen käyttöä laajemminkin hammashoidon kokonaistilanteessa Mikkelin kaupungissa.

Aluejohtokunta haluaa saattaa käsittelijöiden tiedoksi, että vuoden vaihteen tyhjillään olevista 40 asunnon kerros- ja rivitaloista on tällä hetkellä vapaana vain viisi asuntoa.

Tämä korostaa entisestään sosiaali- ja terveystoimen hoidon tarvetta Haukivuorella.

Esiin on nostettava myös joukkoliikennetilanne. Junaliikenne ei pysähdy Haukivuorella. Eikä myöskään linja-autovuorojen tilanne ole riittävä. Mikäli terveydenhoidon toimenpiteitä supistetaan, ne vaikuttavat mm. yhteiskunnan (Kelan ja yksityistalouksien) kustannuksiin.

Lisäksi haluamme tuoda budjettiluonnoksesta kaksi erillisasiaa esille;

1. Toiminnan strategisten mittareiden käsittelyn yhteydessä seudullisia kuntia Hirvensalmea ja Puumalaa, itsenäisinä kuntina, käsiteltiin Mikkelin tavoin erillisinä yksikköinä keskeisempien tunnuslukujen osalta.  Olisiko mahdollista myös Mikkelin kaupungin Anttolaa, Haukivuorta, Ristiinaa ja Suomenniemeä käsitellä erillisesti strategisilla mittareilla. Loisiko tämä viitekehys helpotusta ja tasapuolisuutta käsitellä eri alueiden sosiaali- ja terveyspalvelujen strategisia päätöksiä jatkossa.

2. Yleensä hoitoon pääsyn ja hammashoidon tavoitteiden kehittämiseksi toteamme, että asukkaiden yhteydensaanti puhelimitse tulisi olla lähempänä 100 % kuin 80 %.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.