Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Lausunnot maaseutu- ja tielautakunnan talousarvioesitykseen 2016 (lisäpykälä)

MliDno-2015-2113

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maaseutu- ja tielautakunta on kokouksessaan 1.10.2015 § 101 käsitellyt talousarvioehdotusta 2016 ja pyytänyt ehdotuksesta lausunnon myös aluejohtokunnilta.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Viitikka, jari.viitikka@pp.inet.fi

Aluejohtokunnalla ei ole tässä vaiheessa huomautettavaa lautakunnan talousarvioehdotukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

.Maaseutu- ja tielautakunta on kokouksessaan 1.10.2015 § 101 käsitellyt talousarvioehdotusta 2016 ja pyytänyt ehdotuksesta lausunnon myös aluejohtokunnilta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunnalla ei ole huomautettavaa maaseutu- ja tielautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotukseen.

Lopuksi toteamme että Haukivuoren aluejohtokunnalta on pyydetty lausuntoja rakennus-, maaseutu- ja tie-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotuksista Lausuntopyyntöjen vastineisiin emme ole voineet antaa lausuntoja, koska pyynnöt ovat annettu niin myöhäisessä vaiheessa, koska niitä ei ehditty toimitta kaupunginhallituksen asioiden valmisteluaika-taulun puitteissa

Aluejohtokunta toteaa yleisesti, että kaikki lausuntopyynnöt esimerkiksi v. 2015 aikana on tehty poikkeuksellisessa ajassa huomioiden laadulliset näkökohdat. Toivomme valmisteleville tahoille tehokkaampaa ja laadullisempaa ajankäyttöä, jotta aluejohtokunnat voivat tutustua aineistoihin perusteellisemmin ja pitemmällä aikataululla huomioiden aluejohtokunnan valmistelu- ja kokousrytmitykset.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.