Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kohdeavustus Haukivuoren yhtenäiskoulun kansainvälisen toiminnan tukemiseen

MliDno-2015-2133

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Koulumme on tehnyt ystävyyskouluvierailuja Saksassa Timmendorfer Strandissa sijaitsevan yläkoulun kanssa jo vuodesta 1999. Viimeksi vierailimme Saksassa syksyllä 2011 ja saksalaiset olivat vastavierailulla kesäkuussa 2012. Yhteistyö koulujemme välillä on poikinut paljon ystävyyssuhteita. Matkat avartavat maaseudulla asuvien ja pienessä koulussa opiskelevien oppilaiden maailmaa ja lisäävät kiinnostusta esimerkiksi kielten opiskeluun. Nyt olemme aloittamassa ystävyyskoulutoimintaa Bad Schwartaussa sijaitsevan koulun kanssa. Toiminta perustuu vastavuoroisuuteen siten, että matkalle lähtevät oppilaat sitoutuvat vastaanottamaan saksalaisnuoren perhemajoitukseen, kun saksalaisryhmä tulee Haukivuorelle helmikuussa 2016. Oman koulumme vuosisuunnitelmaan on kirjattu kansainvälinen toiminta, mutta siihen ei ole varattu määrärahaa. Näin ollen anomme aluejohtokunnalta matkasta aiheutuviin kustannuksiin 600 €.  Matkan kokonaiskustannukset ovat noin 5000 €.

Matkalle 7.12-12.12.2015 lähtee 10 oppilasta ja valvojiksi opettajat Anna Toljamo ja Helena Manninen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä esittää, että aluejohtokunta tukee Haukivuoren yhtenäiskoulun ystävyyskouluvierailua 600 eurolla.

Päätös

Hyväksyttiin. Asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä oli poissa Veli Manninen.

Tiedoksi

Haukivuoren yhtenäiskoulu, Maini Utriainen, Jaana Lahikainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi