Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 22.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Haukivuoren rinnekyltin rakentaminen yhteistyössä Haukivuorelaiset ry:n kanssa

MliDno-2015-2144

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Valmistelutyöryhmän kokous 8.10.2015

Haukivuorelaiset ry hakee rinnekylttihankkeeseen EU-rahaa Veej`jakaja ry:ltä. Anne Piironen Haukivuorelaiset ry:stä esitteli hanketta ja kertoi, että perusteena hankkeelle on matkailun merkitys Haukivuorelle. Hanke on osa kokonaishakemusta, jonka kokonaiskustannusarvio noussee 150 000 e ja toiminta-aika 2,5 vuotta. Rinnehankkeen kustannusarvio on n. 30 000 euroa, josta rinnekyltin varsinainen kustannus on 19000 euroa, joka sisältää pystytyksen ja valaistuksen. Muut osiot ovat: kyläasiamiehen palkkaaminen osa-aikaisena, uusien linja-autojen pysäkkikatoksien rakentaminen ja muita pienhankintoja. Haukivuorelaiset ry jättää alustavan anomuksen 19.10.2015 mennessä ja täydentää sitä tarvittavilta osin loka-marraskuun vaihteessa. Haukivuorelaiset ry esittää tulevan rinnekyltin osalta aluejohtokuntaa mukaan kustannuksiin ja tarvittaessa avustamista ennakkomaksuissa.

Pekka Vauhkonen nimetään aluejohtokunnan edustajana projektin yhteyshenkilöksi. Hanketta käsitellään 10.10.2015 klo 13.00 pidettävässä kokouksessa. Kokouspaikka on Anne Piiroisen luona. Anne Piironen ja Pekka Vauhkonen esittelevät asiaa seuraavassa aluejohtokunnan kokouksessa Nykälässä 22.10.2015.

Mikäli kyläasiamiehen toiminta saadaan aikaiseksi, henkilöä voi tarvittaessa käyttää myös aluejohtokunnan toiminnassa, erityisesti kesäaikana.

Päätös; Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Esitetään aluejohtokunnalle hyväksyttäväksi

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuorelaiset ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi