Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Työllisyyspalveluiden tukitoimenpiteet Haukivuoren aluejohtokunnalle 2020

MliDno-2020-1167

Valmistelija

 • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@sivistys.mikkeli.fi
 • Leo Laukkanen

Kuvaus

Puheenjohtaja on ehdottanut 7.5.2020 Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluille seuraavia tukitoimenpiteitä Haukivuoren alueella:

 • pitkospuiden uusiminen välillä erämaja-Vehkamäen kota -suo-osalle (pitkospuita on hankittu, mutta poikkipuita on vielä hankittava)
 • pitkospuita tarvitaan myös Keronvuori-Ohenvuori-välille (vanhoissa pitkospuissa on myös nauloja näkyvillä)
 • Keronvuoren ja Ohenvuoren väli pitää käydä läpi, koska sinne on tullut poikkipuita ja muita esteitä polulle
 • Kerovuoren näköalapaikalle rakennetaan myös lepoistuimia.
 • Retkipolun pohjoiselle polulle pitää saada paloturvallisia levähdyspaikkoja 2-3 kpl istuinpenkkeineen, Minna Saloviin selvittää levähdyspaikkojen sijainnit ja maanomistajien luvat.
   

Lähtökohta on, että välittömästi polku saa levähdyspaikat, joissa on turvallista laittaa tulet, paistaa makkaraa sekä on mahdollisuus istua ja levätä. Mikäli taloudellinen tilanne antaa myötä, voidaan harkita jo tänä vuonna pieniä katoksia, jos ne katsotaan tarpeellisiksi

Häkkilän retkipolun kunnostustoimenpiteet ovat merkittäviä siksi, että polun käyttö on lisääntynyt voimakkaasti ja mm. läskipyöräilijätkin käyttävät sitä. Myös seuraava polkujuoksu, mikäli järjestetään tänä kesänä, koskee koko retkipolkua, sekä pohjoista että eteläistä reittiä (yht. 30 km). Reitin on oltava turvallisessa juoksu- ja liikkumiskunnossa.

 • Kangasjärven laavun halkovaja rakennetaan alkukesästä maanomistaja Jari Taavitsaisen ohjeiden mukaisesti. Hän on luvannut myös omasta metsästään pyöröhirret, jotka on jo kerätty hänen kotiinsa. Halkovajan rakentamisesta ja materiaalihankinnoista vastaa työllisyyspalvelut. Myös WC-alue pyritään rakentamaan joko autoparkin taakse tai laavun pienen joen vastarannalle pieneen lehtimetsikköön, jolloin WC on laavusta reilun viiden metrin päässä. Tämä merkitsisi sitä, että joen yli rakennetaan kävelysilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Keskustelun aikana puheenjohtaja muutti esityksensä seuraavaan muotoon: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään esittelytekstissä olevat toimenpiteet niin, että niistä aluejohtokunnalle aiheutuvat kustannukset voivat olla maksimissaan 2.500 euroa. 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Harri Kaipainen ja Helena Skopa Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.