Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kyyveden vesienhoidon tilanne 6/2020

MliDno-2016-1197

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@sivistys.mikkeli.fi
  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Kalatalousalueella ja Kyyveden osakaskunnalla on vastuu laatia kalastuslain mukainen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelma valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä (liitteenä Liisa Muurin laatima erittäin valaiseva Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen taustatieto sidosryhmätyöpajalle 18.5.2020).

Lisäksi toisena liitteenä on pyydettynä Marjo Aholan esitys 18.5.2020 Metsäkeskuksen vastuutoimen-piteistä Kyyveden pohjoisilla valuma-alueilla. Mukana vesienhoitoprosessissa ovat Haukivuoren osalta Pieksämäen-Kyyveden kalatalousalueen, Kyyveden osakaskunnan ja Pelastetaan Savon Veet ry:n edustajat ja aluejohtokunta, puheenjohtajan edustuksella (varalla Minna Saloviin). Projektia vetää Etelä-Savon ELY-keskus konsulttitoimistojen avustuksella. Mukana ovat myös Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, maa- ja metsätalouden sidosryhmien edustajat sekä Pieksämäen vesialueen ja osakaskuntien edustajat.

Aikaisempiin vesienhoitosuunnitelmiin liittyen on haettu hankerahoitusta, jolla Kyyveden osakaskunnalle käynnistettäisiin hanke, jossa mm Nykälänjoki kunnostetaan ja ennallistetaan taimenen luontaiselle lisääntymiselle. Samalla järjestetään taimenen kudulle ylläpitävä hoito ja huolenpito. Hakemuksen käsittely on vielä kesken, koska ELYn resurssit suunnattiin muille tahoille.

Vesienhoidon kehittämisen tärkeät sektorit Kyyveden valuma-alueilla johtuvat maa- ja metsä- sekä turvetaloudesta. Suunnitelmien lähtökohtana on, että sekä maa- ja metsätalouden järjestöt ja vesienhoidon organisaatioita ottavat nykyistä paljon vahvempaa vastuuta vesienhoidon tilasta ja niihin liittyvistä ongelmista, koska mm. ko. valmistuviin suunnitelmiin on konsultti- ja ammattisektoreiden toimesta tutkittu ja analysoitu ongelma- ja parannustoimenpidekohteita.

Myös turveteollisuuden lupaehtoja pyritään saamaan vielä kokonaisvaltaisemmaksi mm. lisäämällä humus- ja kiintoaineen (pH) ja rauta-arvojen (Fe) miniarvot valvontakohteiksi. Puheenjohtaja on useaan kertaan ehdottanut tätä kokouksissa ja ELYn edustajille. Myös rannanomistajien ja kanasalaistoiminnan aktivoimiseksi vesienhoitoon olisi huomioitava viranomaiskuulemisissa aistinvaraiset havainnot, joita ovat esimerkiksi vesien väri, määrää, näkösyvyys, leväesiintymät, humusongelmat jne… Näillä havainnoilla pitäisi olla vaikutus myös määriteltäessä pintavesistön laatua EU-kriteerien mukaisesti.

8.5.2020 sidosryhmätyöpajan yhteenveto liitteenä, jonka keskeisinä asioina olivat vesienhoidon organisaatioiden olemassaolo, niiden vastuu ja johtojen roolit. Kuka johtaa kokonaisuutta ja mikä on mm. osakaskuntien johdon aktiivisuus ja rooli. Nykyisin johdon aktiivisuus ja asioiden hallinta ovat avainkysymyksiä mm. tuntea ja priorisoida vesienhoidon ongelmat ja niihin liittyvät avainasiat ja alueet sekä erilaisten avustuksien ja tukien aktiivinen hankinta. Myös vesienhoidon toiminta ja tukiverkostojen rakentamisen tärkeys, samoin kuin viestintä, nousi keskeiselle keskustelusijalle. Nämä ovat tärkeitä asioita siksi, että johtotehtävien vuorovaikutus ja yhteistyö toimii sekä rannanomistajia ja asukkaita saataisiin aktiivisemmin mukaan vapaaehtoistyöhön ja vesienhoidon vastuutehtäviin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Keskustelun aikana puheenjohtaja muutti esityksensä seuraavaan muotoon: Haukivuoren aluejohtokunta merkitsee asian tiedoksi ja esittää Etelä-Savon ELY-keskukselle, että se ryhtyy toimenpiteisiin, että humus- ja kiintoaine- (pH) sekä rauta-arvot (Fe) lisätään mukaan turvelupaehtoihin ja määritellään niille alarajat. 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että asia lähetetään tiedoksi myös Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle.

Tiedoksi

Liisa Muuri Etelä-Savon ELY-keskus, Juho Kotanen Etelä-Savon ELY-keskus, Pekka J. Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus, Heikki Tanskanen Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.