Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kesäajan toimenpiteet 2020

MliDno-2020-1166

Valmistelija

 • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@sivistys.mikkeli.fi
 • Leo Laukkanen

Kuvaus

Kesälle on suunnitteilla poikkeuksellisista oloista huolimatta muutamia tapahtumia:

 • St. Michel -tilaisuus järjestetään koronarajoitteiden mukaisesti (tämän hetken tiedon mukaan max. määrä 500 hlöä) joko 18.-19.7. tai elokuussa normaalina uuden raviradan St. Michel -avauskisana maksimaalisina palkinto- ja muina toimenpiteinä. Väkimäärän vähäisyyden vuoksi aluejohtokunta on perunut 25.5.2020 oman infopisteensä ko. tapahtumaan.
 • Vapaa-ajanasukkaiden kuulemistilaisuus valmisteltiin järjestettäväksi 4.7.2020 Hummeri Häppenin järjestelyjä ja tiloja hyödyntäen sekä myös Farmarimessujen yleisöä silmällä pitäen. Mukaan piti tulla ministeritason ja kaupungin ylimmän johdon edustajia alustajiksi, mutta koska molemmat tilaisuudet on peruttu, myös kuulemistilaisuus on peruttu.
 • Vapaa-ajanasukkaille ja paikallisväestölle järjestetään tapahtuma ”Kesäpäivät-teemalla” Taikapuu Hyvän Mielen Marjatarhalle 11.7.2020 klo 11 alkaen. Järjestelyvastuussa ovat tilan omistaja Kari Vauhkonen, vpj Pekka Moilanen, Minna Saloviin, aluejohtokunta. Tilaisuuteen tulee myös muita luomutuottajia ja maatilayrittäjiä. Tilaisuudessa on myös kevyttä musiikkiohjelmaa. Aluejohtokunta tukee tarvittaessa 500,00 eurolla tilaisuutta.
 • Kesämarkkinat satamassa on peruttu.
 • Polkujuoksutapahtuma järjestelypäätös on vielä epävarma.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Keskustelun aikana puheenjohtaja muutti esityksensä seuraavaan muotoon: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään esittelytekstissä olevat toimenpiteet.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.