Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kanoottireittien kehittäminen Haukivuori

MliDno-2018-1900

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@sivistys.mikkeli.fi
  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Alustavasti on sovittu puheenjohtajan ja Pieksämäen kaupungin liikuntapäällikkö Antti Nousiaisen Naarajärven-Kyyveden-Puulan kanoottireitin kunnostamisesta (opasteet ja leirintäpaikat) ja reittiä koskevan esitteen teosta. Toimenpiteiden valmistelusta vastaavat liikuntapäällikkö Nousiainen ja Minna Saloviin (Haukivuoren aluejohtokunta).

Majavareitin aloitus Kangasjärven laavulta ja reitin käyttöönotto- ja kunnostamistilaisuus oli 26.5.2020 Pieksämäen kaupungin ja Majavareitin vastaavien kesken. Reitti tullaan käynnistämään myös laavulta. Kaupunki teettää retkikartan. Myös koko reitin reittikartoitus tehdään, jossa selvitetään rantautumispaikkojen kunto. Lisäksi hankitaan tarvittaessa lisää reittiopasteita. Ko. toimenpiteiden perusteella päätetään, milloin Majava-kanoottireitti aloittaa virallisesti ja mitä se mahdollisesti merkitsee tapahtumana Kangasjärven laavulle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Keskustelun aikana puheenjohtaja muutti esityksensä seuraavaan muotoon: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään esittelytekstissä olevat toimenpiteet.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Antti Nousiainen Pieksämäen kaupunki, Erkki Lappi Majavareitti

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.