Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Drumliinihanke 2020

MliDno-2018-2539

Valmistelija

 • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Drumliinialue ja sen ympäristö tuotteistaan niin, että sitä voidaan hyödyntää alueen matkailussa ja se lisää omalta osaltaan Haukivuoren vetovoimaa. Alueella on drumliinin lisäksi Suomen pienin, Haukivuoren kirkonkylä ja lukuisia yrityksiä sekä urheilu- ja liikunta-alue, jotka ovat esittäneet kiinostuksensa alueen kehittämisestä. Selvitetään myöhemmin, kun alueen informaatio ja tuotteistus saadaan valmiiksi, voiko drumliinialueelle hakea Geopark-tunnusta. Drumliinialueen kehittämistä on tehty alustava muistio (oheismateriaalina).

Alueella:

 • drumliinialue käsittää koko Saksalanharjun alueen
 • Suomen pienin kirkonkylä Haukivuorella
 • pyöräilyreitti (5-tie-Lomatrio (Naarajärvi))
 • Rantokankaan urheilualue
 • Haukirannan ent. lomakeskus (Attendo)
 • Olohuone Galleria
 • Harjun helmi -kahvila-ravintola-kylmäasema, drumliinialueen keskus
 • Kalvitsan entisöity rautatieasema.
 • Lähipalvelualueena satama ja pitäjän keskuskylä, Asemankylä

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

1.3.2020 (liite) puheenjohtajan tekemän aineiston mukaisesti ensimmäistä drumliinikokousta ehdotetaan pidettäväksi koronan takia Harjun Helmessä. Rajataan tilaisuuteen kutsuttavaksi avainhenkilöt. Puheenjohtaja vastaa kutsusta. Aineiston mukaisesti puheenjohtaja ehdottaa drumliinityöryhmään aikaisemmasta poiketen 23.1.2020 puheenjohtajaksi, filosofian lisensiaatti Elias Pölhöä ja jäseniksi aluejohtokunnasta varapuheenjohtaja Pekka Moilasta ja DI Eveliina Naumasta sekä yrittäjäjäseniksi Sanna Saloviiniä (Wanha Osula), toimittaja Petri P. Pentikäistä ja Emre Harmankaya (Harjun Helmi). Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat lupautuneet tehtävään. Tarvittaessa toimikuntaan voidaan ehdottaa vielä 1-2 jäsentä. Asiantuntijoiksi tarvittaessa ovat lupautuneet geologisen tutkimuslaitoksen geologi Jari Nenonen. Hän on lupautunut tulemaan myös seuraavaan, ensimmäiseen kokoukseen alustamaan Saksalanharjun drumliinin kokoa Eurooppa-tasolla ja yleensä drumliinin muodostumista ja merkitystä. Lisäksi asiantuntijoiksi tulevat pyydettäessä Miksei Mikkeli Oy:n matkailujohtaja Maisa Häkkinen ja Luken tutkija Hanna Kumela. Muuten aineistossa 1.3. esitetyt asiat ovat ajankohtaisia.

Haukivuoren aluejohtokunta ehdottaa, että tämän vuoden aikana rakennetaan 72-tien varteen drumliinia koskevat infotaulut Harjun Helmen kohdalle 1-2 km päähän. Myös Harjun Helmen ulkona oleva ilmoitustaulu kunnostetaan ja siihen tehdään drumliinia koskeva kuvaus ja informaatio. Myös Harjun Helmen sisälle ravintoloitsija on luvannut tehdä asiaa koskevan informaation.

Lisäksi Haukivuoren aluejohtokunta esittää drumliinitoimikunnalle, että se arvioi puheenjohtajan tekemän alustavan yhteistyöverkoston laajuuden, sen kytkemisen ja roolin sekä mahdollisten uusien investointien tekemisen ko. toimintakokonaisuuteen (aineiston sivut 2-3).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

*********, Sanna Saloviin, Petri P. Pentikäinen, Emre Harmankay, Hanna Kumela, Jari Nenonen, matkailujohtaja Maisa Häkkinen Miksei Mikkeli Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.