Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Aluejohtokuntatoimintauudistus 2020, aluejohtokuntatoiminnan kehittäminen, Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2020-111

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.12.2019. § 473 aluejohtokuntien osalta seuraavaa:

“Petri Pekonen esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että Mikkeli käynnistää uuden lähidemokratiamallin valmistelun. Valmistelu tehdään yhdessä nykyisten viiden aluejohtokunnan (Anttola, Haukivuori, Pitäjä, Ristiina, Suomenniemi) kanssa. Esitys uudesta mallista tulee olla valmis viimeistään 1.7.2020.

Uudesta mallista ja sen rahoituksesta päätetään vuoden 2021 talousarviokäsittelyssä. Uudella mallilla tavoitellaan 1 htv henkilöstösäästöä. Uusi toimintamalli käynnistyy 1.1.2021. Vuonna 2020 aluejohtokuntien perusrahoitus säilyy ennallaan, mutta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaista strategiarahaa leikataan 50 % (75.000 euroa).

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Petri Pekosen esitystä äänestävät ei.

Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa ääni (Jukka Pöyry) ja 10 ei ääntä (Jyrki Koivikko, Minna Pöntinen, Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Mali Soininen, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Jenni Tissari, Arto Seppälä, Jarno Strengell). Puheenjohtaja totesi, että Petri Pekosen esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Mikkelin kaupungin nykyiset viisi aluejohtokuntaa kutsuttiin yhteisiin suunnitelupalavereihin 27.1.2020. ja 10.3.2020. Tämän lisäksi seuraavaa palaveria oli suunniteltu 26.3.2020. mutta tämä jouduttiin perumaan koronavirustilanteen takia. Toteutuneissa palavereissa esiteltiin muualla käytössä olleita malleja (Kumppanuuspöytä, alueraati ym.) ja ideoitiin Mikkelin jatkossa käytettävää mallia mm. pienryhmätyöskentelynä.

Aluejohtokuntien puheenjohtajat ovat lisäksi kokoustaneet ja pohtineet minkälainen malli alueilla olisi syytä tulevaisuudessa olla. Näiden pohjalta Suomenniemen puheenjohtaja Antti Pakarinen laati muistion (liitteenä).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta tukee aluejohtokuntien puheenjohtajien yhdessä kolmessa eri tilaisuudessa valmistelemaan Antti Pakarisen nimellä kulkevaa muistiota. Lisäksi puheenjohtaja on täsmentänyt aluejohtokunnan aikaisempaa omaa päätösehdotusta ehdotusta niiltä osin, joilla se tarkentaa ja tuo lisäperusteita Pakarisen laatimaan muistioon. Haukivuoren aluejohtokunnan kannanotto on pykälän liitteenä.

Puheenjohtaja ehdottaa lisäksi 11.5.2020 pidetyn viimeisen aluejohtokuntauudistuspalaverin mukaisesti uutta tavoitetta kehittää merkittävästi nykyrakennetta kaikkien aluejohtokuntien nyt jo aidosti muodostuneiden yhteisten näkemyksen mukaisesti. Puheenjohtaja ehdotti 11.5. 2020 kokouksessa, että lähidemokratiamallin kehittämisnimellä kulkevaa nykyistä aluejohtokuntarakennetta kehitettäisiin Mikkelin kaupungissa seuraavan, uuden tavoitteen mukaisesti: ”Nykyisiä aluejohtokuntatoimenpiteitä uudistetaan ja kehitetään merkittäväksi entistä tavoitteellisempaan ja yhdenmukaisempaan suuntaan toiminnan ja johtamisen vaatimustasoa sekä alueellista osallisuutta korostamalla. Keskeisenä uudistuksen tavoitteena kaupungin lähtökohtana on, että Alakeskusten pitkäntähtäimen veto- ja elinvoima, asumisedellytysten sekä -viihtyvyyden parantaminen. Tämä merkitsee sitä, että nykyinen aluejohtokuntarakenne säilyy ja sitä kehitetään ja vahvistetaan yhteistyössä kaupungin keskushallinnon kanssa aluejohtokuntien ehdotusten pohjalla (Antti Pakarisen nimellä kulkeva aluejohtokuntien yhteisesitys) jokaisen Alakeskuksen viitekehyksen ja mahdollisuuksien edellytyksillä. Muut ehdotukset kaupungin ”lähidemokratia-otsakkeen” alla heikentävät Aluekeskusten nyt alkaneita vahvoja kehitystoimenpiteitä ja paikallisten toimijoiden motivaatiota, eikä saa aluejohtokuntien alueiden kannatusta.

Keskitetty kaupungin viimeinen esitys, yhteinen kaupungin vetämä aluejohtokuntamalli (aluejohtokuntien puheenjohtajat ja vs. oppimisen ja osallisuuden johtaja) ja alueraadit ovat kaikissa aluejohtokuntien yhteisissä kokouksissa, yhteis- ja myös muiden asukastapaamisien kautta todettu epämotivoiviksi, tehottomiksi, asioiden etenemistä hidastavaksi ja byrokratiaa lisääväksi malliksi, koska Alakeskusten lähtökohdat ja tämän hetken kehitystilanteet eivät ole yhteismitallisia ja niiden kehittämistoimet hajoavat alueen edellytysten mukaisesti hyvin monelle taholle, myös ohi kaupungin organisaation.

Aluejohtokunnista neljä on tehnyt virallisen aluejohtokunnan kokouksen päätöksen tukea Antti Pakarisen laatiman muistion mukaan toimintaa. Vain Ristiina ei sitä ole tehnyt, mutta puheenjohtaja on ilmoittanut tukevansa ko. esitystä ja vastustavansa muita esitettyjä malleja, joka on kirjattu 13.5.2020 pöytäkirjan tiedoksi-kohdassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kaupunginvaltuuston pj, kaupunginjohtaja Timo Halonen, hallintojohtaja Ari Liikanen, sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, vt. elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Matti Laitsaari

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.