Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 25.2.2021

§ 3 Toimintakertomus 2020 / Etelä-Savon pelastuslaitos

MliDno-2021-913

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Kuntalain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on osa kuntalain määrittelemää tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden sekä konserniyhtiöiden on annettava toimintakertomuksen tiedot kaupunginhallitukselle.

Etelä-Savon pelastuslaitos on yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta ja tuottaa pelastustoimen palvelut Etelä-Savon alueella. Pelastuslaitoksen tavoitteena on onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta, varautuminen eri häiriötilanteisiin ja suuronnettomuuksiin sekä poikkeusoloihin, yhteistyössä muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Toimialueella oli 34 paloasemaa, joista Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen ja Sulkavan paloasemat toimivat 24/7 periaatteella. Muiden paloasemien osalta, osassa on henkilöstöä virka-aikaan ja osa toimii sopimuspalokuntalaisten voimin.

Palvelusuunnitelma

Etelä-Savon pelastuslautakunta päätti 17.12.2020 kokouksessaan Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2021-2023.  Palvelutasopäätös muodostaa perustan, jonka mukaisesti palvelut järjestetään. Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvio päätetään vuosittain Mikkelin kaupungin talouden ja toiminnan suunnitteluaikataulun mukaisesti. Talousarvio ja henkilöstö mitoitetaan siten, että pelastustoimen palvelutasopäätöksessä päätetyt palvelut voidaan tuottaa. Palvelutuotannon kehittäminen tehdään pääsääntöisesti olemassa olevilla resursseilla siten, että toiminnan tuottavuutta saadaan parannettua eri kehittämistoimenpiteillä.

 

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Vuoden 2020 aikana pelastuslaitoksen toimintaan on vahvasti heijastanut koronaviruksen aiheuttama poikkeusolo ja maailman laajuinen pandemia. Painopisteenä on ollut oman toiminnan turvaaminen ja varautuminen muiden viranomaisten auttamiseen.

 

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat

Vuonna 2020 pelastustoimen ja ensihoidon toimintatuotot olivat 16 739 334 euroa ja toimintakulut olivat 16 228 712 euroa. Vuoteen 2019 verrattuna toimintatulot pienenivät 0,5 % (83 t€) ja toimintakulut pienenivät 0.6% (98 t€).

Talousarvioon verrattuna toimintatulojen toteuma oli 95,43 % ja toimintamenojen toteuma oli 95,10 %. Vuoteen 2019 verrattuna henkilöstömenot pienenivät 3,52% (400 t€). Palkat ja palkkiot pienenivät 0,84 %. Palvelujen ostot pienenivät 9,07 % (149t€).

Vuonna 2020 pelastustoimen ja ensihoidon toimintatuotot olivat 16 739 334 euroa ja toimintakulut olivat 16 228 712 euroa. Vuoteen 2019 verrattuna toimintatulot pienenivät 0,5 % (83 t€) ja toimintakulut pienenivät 0.6% (98 t€).

Talousarvioon verrattuna toimintatulojen toteuma oli 95,43 % ja toimintamenojen toteuma oli 95,10 %. Vuoteen 2019 verrattuna henkilöstömenot pienenivät 3,52% (400 t€). Palkat ja palkkiot pienenivät 0,84 %. Palvelujen ostot pienenivät 9,07 % (149t€).

Pelastuslaitos käytti investointeihin 610 000 euroa. Tilikauden aikana hankittiin mm. sammutusauto Mikkeliin, säiliöauto Pieksämäelle ja öljyntorjuntavene Ristiinaan. Menot ylittivät talousarvion 60 000 eurolla. Investointeihin liittyvät tulot 147 000 euroa alittivat talousarvion 61 000 eurolla. Tulojen alitus johtui kirjausteknisestä syystä, sillä 179 000 euroa investointiavustustuloista kirjautui käyttötalouden puolelle. Investointimäärärahoihin haetaan tilinpäätöksen yhteydessä menojen ylityslupaa 60 000 euroa ja tulojen alituslupaa 61 000 euroa, mutta kirjaustekninen syy huomioiden voidaan katsoa investointikokonaisuuden toteutuneen talousarviota paremmin.

Vuoden 2020 pelastustoimen maksuosuuksista kunnille palautetaan 842 433 € ja ensihoidon maksuosuudesta Sosterille 427 962 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

 

Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Pelastuslautakunta hyväksyy pelastuslaitoksen toimintakertomuksen 2020 liitteineen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Pelastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi investointien menoylityksen 60 000 euroa ja tuloalituksen 61 000 euroa.