Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 17.6.2021

§ 8 Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) asettamisesta sopiminen ja hyväksyminen alueen pelastustoimen osalta

MliDno-2021-2528

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Hallituksen esitykseen (HE 241/2020) eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sisältyy Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (ns. voimaanpanolaki). Voimaanpanolain 8 §:ssä säädetään hyvinvointialueen väliaikaisesta valmistelutoimielimestä (Vate). Voimaanpanolain 10 §:ssä säädetään Vaten tehtävistä ja toimivallasta sekä 12 §:ssä velvollisuudesta osallistua valmisteluun.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa 8 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Sopimus Vaten kokoonpanosta ja asettavasta viranomaisesta

Voimaanpanolain 8 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen (osapuolet) on sovittava välittömästi tämän lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle.

Jos osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta kahden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta, osapuolten on välittömästi ilmoitettava asiasta valtiovarainministeriölle.

Mikäli sopimukseen ei päästä asettaa Valtioneuvosto 8 §:n 3 momentin mukaan asettaa valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä. Tällöin alueen väestömäärältään suurin sairaanhoitopiiri vastaa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta.

Valtioneuvoston asettamassa valmistelutoimielimessä on oltava hyvinvointialueen alueen kunnista ja perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueista yhteensä seitsemän jäsentä, sairaanhoitopiiristä kaksi jäsentä, erityishuoltopiiristä yksi jäsen ja alueen pelastustoimesta yksi jäsen sekä jokaisella jäsenellä varajäsen.

Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.

Valmistelutoimielimen tehtävät

Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:

1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;

2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;

3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;

4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;

5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;

6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;

7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;

8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

 

Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:

1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen hyvinvointialueeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023;

2) tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023.

Väliaikaisen toimielimen oikeudesta hankkia palveluja siirtymäkauden aikana säädetään 65 §:ssä.

Menettelyyn valmistelutoimielimessä sovelletaan hyvinvointialueesta annetun lain säännöksiä.

Valmistelutoimielin on oikeudellisesti itsenäinen oikeushenkilö, joka toimii itsenäisesti virkavastuulla hoitaessaan tehtäväänsä.

Etelä-Savon valmistelutilanne

Etelä-Savossa voimaanpanolain 8§:n 2 momentissa mainittujen osapuolten välillä ei ole toistaiseksi syntynyt sopimusta Vaten kokoonpanosta ja asettavasta viranomaisesta. Osapuolten pyynnöstä olen selvittänyt mahdollisuutta saada aikaan sopimus, jonka hyväksyvät kaikki voimaanpanolaissa mainitut osapuolet.

Ehdotukseni tavoitteena on saada valmistelun käyttöön hyvinvointialueen organisaatioiden paras mahdollinen asiantuntemus, turvata alueellinen tasapaino ja täyttää tasa-arvolain vaatimukset.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen on valmistellut esityksen Vaten kokoonpanosta ja siitä, että nykyinen Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmä jatkaisi toimintaansa koko hyvinvointialueen valmistelun tukevana ryhmänä. Näin varmistettaisiin myös niiden tahojen osallistuminen valmisteluun, jotka eivät olisi Vaten tai edellä mainitun seurantaryhmän jäseniä.

 

 

 

Varajäsen

Pj Saara Tavi, Sosteri

Jaana Luukkonen/Sosteri

vpj Seppo Lokka/Pelastuslaitos

Tuomo Halmeslahti/Pelastuslaitos

vpj Santeri Seppälä/Essote

Niina Kaukonen/Essote

jäsen Ilkka Fritius/Vaalijala

Maarit Rantakurtakko/Vaalijala

jäsen Timo Halonen/Mikkeli

Jukka Ollikainen/Mäntyharju

jäsen Janne Laine/Savonlinna

Minna Laurio/Enonkoski

jäsen Ulla Nykänen/Pieksämäki

Kimmo Kainulainen/Kangasniemi

jäsen Kristiina Järvenpää/Rantasalmi

Juho Järvenpää/Sulkava

jäsen Seppo Ruhanen/Hirvensalmi

Leena Ruotsalainen/Pertunmaa

jäsen Mervi Simoska/Juva

Niina Kuuva/Puumala

 

 

Maakuntaliiton kunnallisasian työryhmä on käsitellyt asiaa 8.6.2021 kokouksessaan ja kunnallisasiain työryhmä puoltaa osaltaan yksimielisesti kokoonpanoesitystä sekä suosittelee taustaorganisaatioille esityksen hyväksymistä viivytyksettä ja toimittamaan päätöksen tiedoksi Essoten hallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy kokonaisuudessaan maakuntajohtaja Pentti Mäkisen valmisteleman esityksen liitteen 1 mukaisesti.