Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Yhteistoimintasopimus Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskustoiminnasta (Istike)

MliDno-2019-1970

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Pohjois-Savon pelastuslaitos sopivat Itä- ja Kaakkois-Suomen tilannekeskuksen ISTIKE:n toiminnasta ja ylläpidosta. Tilannekeskuksen tehtävänä on ylläpitää jatkuvaa tilannekuvaa pelastustoimen valmiudesta ja seurata toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia. Jatkuvan seurannan ansiosta pelastuslaitokset kykenevät varautumaan etupainotteisesti mahdollisiin uhka- ja häiriötilanteisiin. Usean pelastuslaitoksen yhteisenä tilannekeskuksena ISTIKE pystyy hyödyntämään pelastuslaitosten erityisosaamista ja tukemaan paremmin pelastustoiminnan johtamista. Tilannekeskus toimii häiriö- ja onnettomuustilanteissa tilannekuvan tuottajana ja rajapintana yhteistoimintaviranomaisten sekä muiden tahojen suuntaan.

ISTIKE tukee pelastustoiminnan johtajia antamalla heille onnettomuuteen liittyvää lisäinformaatiota tai toteuttamalla heidän pyynnöstään tehtäviä toimenpiteitä.

Pohjois-Savon pelastuslaitos toimii ISTIKE:n vastuullisena järjestäjäorganisaationa ja huolehtii taloushallinnosta sekä käytännön toteutuksesta yhteistyössä muiden osallistuvien pelastuslaitosten kanssa. Pohjois-Savon pelastuslaitos laskuttaa 1/4 periaatteella muilta pelastuslaitoksilta tilannekeskuksesta aiheutuneet nettokustannukset neljännesvuosittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan allekirjoittamaan yhteistoimintasopimus Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskustoiminnasta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Etelä-Savon pelastuslautakunta.

Mikkelin kaupungin kirjaamon yhteystiedot:
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.