Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Yhteistoimintasopimus Itä-Suomen pelastuslaitosten viestinnästä

MliDno-2019-1970

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitos, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Pohjois-Savon pelastuslaitos sopivat viestintäyhteistyöstä. Pelastuslaitokset vastaavat omasta viestinnästään ja operatiivisesta viestinnästä. Yhteisellä viestinnällä tuodaan lisäarvoa ja helpotetaan laitosten viestintään kohdistuvaa painetta. Pelastuslaitoksille on tulossa muutoksia ja muutoksiin tarvitaan aina viestintää niin pelastuslaitosten sisällä kuin ulospäin. Yhteinen viestintä tuo tähän lisäresurssia sopijaosapuolille.

Yhteisellä viestinnällä tuetaan pelastuslaitosten strategista työtä. Painopisteitä ovat esimerkiksi hyvinvointialueiden muodostuminen, palvelutasopäätösten toteutumisessa tukeminen, työnantajakuvan rakentaminen ja harvaan asuttujen alueiden haasteissa avustaminen.

Yhteisen viestintätoiminnan tuloksena on, että toimimme houkuttelevassa Itä-Suomessa ja pelastustoimessa. Itä-Suomen pelastuslaitokset nähdään haluttuna työpaikkana ja positiivinen kierre vetää puoleensa. Turvallisuusmyönteisen ajattelu lisääntyy ja asukkaiden turvallisuuden tunne kehittyy muuttuvassa maailmassa.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos toimii vastuullisena järjestäjäorganisaationa ja huolehtii yhteisen viestintäpäällikön palkkaamisesta. Käytännön toteutus tehdään yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan allekirjoittamaan yhteistoimintasopimus Itä-Suomen pelastuslaitosten viestinnästä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen osuus yhteisesti jaettavista kustannuksista vuonna 2021 on 21 500 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Etelä-Savon pelastuslautakunta.

Mikkelin kaupungin kirjaamon yhteystiedot:
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.