Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Vastaus Rantasalmen kunnan lausuntoon Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2021 - 2023

MliDno-2020-1971

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Rantasalmen kunta on esittänyt omassa lausunnossaan, että palvelutasopäätöksen mukaan se on kohta ainut kunta Etelä-Savossa, jossa ei ole 24/7 periaatteella miehitettyä paloasemaa. Kunta on edelleen kysynyt, kuinka on varmistettu Rantasalmen palo- ja pelastustoimen tulevaisuus, kun esim. Joroisten kunta siirtyy Pohjois-Savoon vuoden 2021 alusta lukien.

Rantasalmen kunta on kysynyt myös, että heikentääkö tämä Rantasalmen kunnan palo- ja pelastustoimen tasoa. Palvelutasopäätöksessä ei ole riittävästi selvitetty pelastuslaitosten välistä yhteistyötä esimerkiksi Etelä-Savon ja Pohjois-Savon välillä. Palvelutasopäätöksessä ei ole huomioitu riittävällä tasolla myöskään Rantasalmella voimakkaasti kasvavan matkailukeskittymän merkitystä palo ja pelastustoimessa. Kasvava matkailu tuo lisää vesistötehtäviä Haukiveden alueella. Rantasalmen kunta tiedustelee, kuinka on varmistettu riittävä resurssointi? Rantasalmen kunnan näkökulmasta ei ole riittävä, että palvelutasopäätöksessä on maininta, että perustetaan viisi uutta virkaa ja panostetaan rekrytointiin. Käsityksemme mukaan jo vuosien ajan Rantasalmen paloaseman käytännön vahvuus on ollut yksi henkilö.

Rantasalmen kunnalla on tarkoitus aloittaa nykyisen paloaseman peruskorjaus sisätilojen osalta ja kunta tiedustelee, että onko tarkoitus jollain aikavälillä toteuttaa palo- ja pelastustoimen moniammatillinen työskentely myös Rantasalmella?

Rantasalmen kunnanhallitus on pyytänyt, että Etelä-Savon pelastustoimi antaa esitettyihin kysymyksiin perustellut vastaukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunnan näkemyksen mukaan pelastustoimen palvelutaso Rantasalmen kunnan alueella ei heikenny, vaikka Joroisten kunta liittyy Pohjois-Savon maakuntaan vuoden 2021 alusta. Onnettomuustilanteessa hälytetään aina lähin pelastustoimenyksikkö hoitamaan tehtävää ja lisäksi hälytetään muut tarkoituksenmukaiset yksiköt.  Rantasalmen pelastustoimen palvelutasoa ei ole tarkoitus heikentää vaan mahdollisuuksien mukaan parantaa.  Etelä-Savon pelastuslaitos tekee paljon yhteistyötä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa, ja sillä on ollut voimassa yhteistyösopimus.

Moniammatillinen toiminta on mahdollista jossain vaiheessa myös Rantasalmella, mutta nyt tässä vaiheessa pelastustoimen palvelutasopäätöksessä sitä ei ole esitetty. Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisesti vuoden 2021 aikana Etelä-Savon pelastuslaitos selvittää Rantasalmen paloaseman henkilöstömitoituksen perusteet. Selvitys pyritään tekemään ensihoidon järjestämisvastuussa olevan Sosterin kanssa yhteisyössä.

Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasoa ei ole määritetty kunnittain vaan yhdenmukaisin perustein koko maakunnan alueelle riskianalyysiin ja tavoitettavuuteen pohjautuen. Myös muita toiminnallisia perusteita on arvioitu yhdenmukaisin perustein koko maakunnan alueella. Etelä-Savon pelastustoimen alueella on jatkossa 30 paloasemaa, joista 2022 vuoden loppuun mennessä 9 on 24/7 paloasemia. Kuntakohtaisessa tarkastelussa jatkossa 24/7 paloasemien ulkopuolella ovat Enonkoski, Hirvensalmi, Pertunmaa ja Rantasalmi. Pelastustoimen palvelutasoa ei ole kuitenkaan laadittu kuntakohtaisesti vaan koko alue huomioiden.

Rantasalmen paloaseman peruskorjaus on erittäin tarpeellinen, koska Rantasalmella tarvitaan paloasema joka tapauksessa. Remontin avulla parannetaan pelastustoimen ja ensihoidon toimintaedellytyksiä.

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Etelä-Savon pelastuslautakunta.

Mikkelin kaupungin kirjaamon yhteystiedot:
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.