Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021 - 2023

MliDno-2020-1971

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslautakunta on aikaisemmin kokouksessaan 15.10.2020 § 25 päättänyt pyytää kunnilta lausuntoa pelastustoimen palvelutasopäätöksestä. Lausuntoja Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätökseen tuli yhteensä 17 kappaletta. Niistä on tehty lausuntoyhteenveto.

Lausuntojen perusteella pelastustoimen palvelutasopäätökseen on tehty muokkauksia ja päätösasiakirjan selkeyttä on pyritty parantamaan.   Pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan tavoitteita sekä valvontakohdeluokkia ja tarkastusten määrävälien vaihteluvälejä on tarkennettu ja valvonnan menetelmistä on tehty päätös.  Palontutkinnan voimavaroja ja pelastustoiminnan henkilöstöresurssien määrää ja laatua on tarkennettu muun muassa paloasemien lähtöaikatavoitteiden osalta. Myös ensimmäisen yksikön- sekä pelastusjoukkueen toimintavalmiusaikojen keskimääräisestä tavoitteesta, korkealta pelastamisen (puomitikasautot), sammutusveden saamisesta (säiliöautot) ja kansainväliseen toimintaan osallistumisesta on tehty palvelutasopäätös.

Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätös muodostaa perustan, jonka mukaisesti Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelut järjestetään. Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvio päätetään vuosittain Mikkelin kaupungin talouden ja toiminnan suunnitteluaikataulun mukaisesti. Talousarvio ja henkilöstö mitoitetaan siten, että pelastustoimen palvelutasopäätöksessä päätetyt palvelut voidaan tuottaa. Palvelutuotannon kehittäminen tehdään pääsääntöisesti olemassa olevilla resursseilla siten, että toiminnan tuottavuutta saadaan parannettua eri kehittämistoimenpiteillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää hyväksyä Etelä-Savon pelastustoimen alueen palvelutasopäätöksen vuosille 2021–2023. Pelastuslaitosten johtamisjärjestelmän (ES P31, ES P32 ja ES P33) osalta muutos tehdään 8.2.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen aikana tehdyillä kirjoitusvirhekorjauksilla ja asiatarkennuksilla.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Etelä-Savon pelastuslautakunta.

Mikkelin kaupungin kirjaamon yhteystiedot:
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.