Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvio 2021

MliDno-2020-1970

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa palvelut palvelutasopäätöksen mukaan.  Etelä-Savon pelastuslautakunta tekee vuoden 2020 loppuun mennessä uuden palvelutasopäätöksen vuosille 2021–2023. Palvelutasopäätöksen lähtökohta on se, että pelastuslaitoksen pysyvät vähintään samalla tasolla kuin aikaisemmin.

KÄYTTÖTALOUS

Vuoden 2021 talousarvion laadintaperusteena on käytetty Mikkelin kaupungin talousarvion laadintaohjeita, pelastuslaitoksen vuoden 2019 tilinpäätöstä sekä vuoden 2020 toteutumaa. Palkankorotusvaraus on 1,6 % talousarvion 2020 tasosta. Etelä-Savon pelastuslaitos varautuu palvelurakenteen muutokseen siten, että palomiehen virkoja esitetään perustettavaksi viisi. Lisäksi neljän olemassa olevan palomiehen palkkakustannukset siirtyvät ensihoidon kustannuspaikalta pelastustoimen kustannuspaikalle. Pelastuslaitoksen toimintavalmiuden, varallaolokäytännön muuttumisen ja erityisesti ns. päivälähtöjen varmistamiseksi pelastuslaitoksen palvelutasoa nostetaan siten, että jatkossa pelastustoimen henkilöstöä on 24/7 valmiudessa seuraavilla paikkakunnilla: Mäntyharju, Kangasniemi, Mikkeli, Juva, Pieksämäki, Puumala, Savonlinna, Sulkava ja Punkaharju. Essoten ja Sosterin kanssa käynnistetään neuvottelut yhteistyön syventämiseksi. Sosterin alueella pelastuslaitoksella ja Sosterilla on yhteinen moniammatillinen yksikkö. Essoten kanssa on suunniteltu, että vastaava toiminta käynnistetään Puumalassa. Yhteistyön syventäminen myös muilla paikkakunnilla on mahdollista. Yhteistyön käynnistäminen edellyttää vielä erillisen sopimuksen tekemistä Essoten, Sosterin ja pelastuslaitoksen kesken.

Käyttötaloudessa on huomioitu vuokriin tehtävät kustannusnousut sekä kalustohankinnoissa siirtyminen osittain leasing-rahoitukseen.  Palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta on noudatettu tiukkaa menokuria.

Paloasemien ja muiden kunnilta vuokrattavien tilojen kustannukset eivät ole yhteisesti jaettavia kustannuksia.

Ensihoito- ja ensivastepalvelujen kustannukset eivät myöskään ole yhteisesti jaettavia, vaan ne laskutetaan sopimuksen mukaan sopijakumppaneilta Essotelta ja Sosterilta.

INVESTOINNIT

Nettoinvestointiesitykset ovat pelastustoimen osalta yhteensä 419 000 €. Lopullinen investointisuunnitelma hyväksytään myöhemmin talousarvion käyttötaloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää lähettää vuoden 2021 talousarvioesityksen Mikkelin kaupunginhallitukselle. Talousarvioesityksen pelastuslaitoksen käyttötalousmenot ovat 16 856 600 € ja tulot 17 314 200 €.  Investointiesitykset ovat Etelä-Savon pelastuslaitoksen osalta yhteensä 702 750 €, ja investointeihin saatavat avustukset ja muut tulot ovat 286 750 €.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.