Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 15.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021 - 2023

MliDno-2020-1971

Valmistelija

  • Isto Heikkinen, palopäällikkö, isto.heikkinen@espl.fi

Kuvaus

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutaospäätös perustuu uudelleen tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösasiakirja jakautuu 6 lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti palvelutasopäätökseen liittyvä lainsäädäntö, alueen yleiskuvaus, ja palvelutasopäätösprosessi. Toisessa luvussa on palvelutasopäätöksen perusteet ja arvio meneillään olevasta palvelutasopäätöskaudesta. Lisäksi on arvioitu uhkia ja riskejä. Varsinainen palvelutasopäätös on kolmannessa luvussa. Neljännessä luvussa on kuvattu lyhyesti talous- ja henkilöstöresurssit. Viidennessä luvussa on palvelutasopäätöksen seuranta ja kuudennessa luvussa on palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelma. 

Merkittävin uudistus palvelutasopäätöksessä on se, että Etelä-Savon pelastustoimi varautuu palvelurakenteen muutokseen siten, että palomiehen virkoja on esitetty perustettavaksi viisi. Pelastuslaitoksen toimintavalmiuden, varallaolokäytännön muuttumisen ja erityisesti ns. päivälähtöjen varmistamiseksi pelastuslaitoksen palvelutasoa nostetaan siten, että jatkossa pelastustoimen henkilöstöä on 24/7 valmiudessa seuraavilla paikkakunnilla: Mäntyharju, Kangasniemi, Mikkeli, Juva, Pieksämäki, Puumala, Savonlinna, Sulkava ja Punkaharju. Essoten ja Sosterin kanssa käynnistetään neuvottelut yhteistyön syventämiseksi. Sosterin alueella pelastuslaitoksella ja Sosterilla on yhteinen moniammatillinen yksikkö. Essoten kanssa on suunniteltu, että vastaava toiminta käynnistetään Puumalassa. Yhteistyön syventäminen myös muilla paikkakunnilla on mahdollista. Yhteistyön käynnistäminen edellyttää vielä erillisen sopimuksen tekemistä Essoten, Sosterin ja pelastuslaitoksen kesken.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen vuosille 2021–2023.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.