Etelä-Savon pelastuslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvio 2022

MliDno-2021-2570

Valmistelija

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa palvelut vuosille 2021–2023 laaditun palvelutasopäätöksen mukaan. Vuoden 2023 alusta pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Etelä-Savon hyvinvointialueelle.  

Käyttötalous

Vuoden 2022 talousarvion laadintaperusteena on käytetty Mikkelin kaupungin talousarvion laadintaohjeita, pelastuslaitoksen vuoden 2020 tilinpäätöstä sekä vuoden 2021 toteutumaa. Talousarvioehdotukseen palkat on ajettu päivämäärällä 26.5.2021 ja sopimuskorotusvaraus 1,6 % sekä lomaraha 5,5 %.  Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä päätetyn palvelurakennemuutoksen varmistamiseksi pelastuslaitokselle on tarkoitus perustaa 4 palomiehen virkaa, koska määräaikaisiin palomiehen virkoihin on tällä hetkellä vaikeuksia saada palkattua henkilöitä. Näiden uusien virkojen avulla vähennetään määräaikaisen henkilöstön määrää ja toisaalta varmistetaan palvelutasopäätöksen mukainen palvelutuotanto. Määrärahat siirtyvät määräaikaisen henkilöstön palkkakustannuksista eivätkä nämä virat aiheuta uusia kustannuksia.

Palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta on noudatettu tiukkaa menokuria. Käyttötaloudessa on varauduttu tekemään iso metsäpalovarustehankinta. Keväällä 2021 julkaistun tutkimuksen mukaan metsäpaloissa suojautumisen kannalta järkevin on metsäpalopuku, jonka alla on pitkähihainen ja -lahkeinen tekninen alusasu. Tähän on varauduttu 200 000 € määrärahalla (4530 Vaatteisto). Lisäksi pelastuslaitos on varautunut tekemään suojautumista tehostavien puhallinavusteisten hengityksensuojainten leasinghankinnan siten, että kaikilla ensivaiheen sammutustyössä olevilla on mahdollisuus käyttää niitä.

Tällä hetkellä pelastuslaitoksella on käytössä valtion ylläpitämä ja maksama PEKE- järjestelmä. Tämän järjestelmän käyttö ja ylläpito loppuu vaiheittaan ja vuoden 2022 aikana on tarkoitus siirtyä ns. KEJO-järjestelmään. Samalla pelastuslaitos siirtyy entistä enemmän myös TUVE (turvallisuusverkko) käyttäjäksi ja näiden aiheuttamat lisäkustannukset on huomioitu 4343 Puhelin ja tietoliikennepalvelut tilillä.

Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitokset ovat sopineet, että Kuopioon perustetaan yhteinen 24/7 tilannekeskus ja jokainen maksaa oman osansa kustannuksista. Kustannukset ovat vuositasolla noin 90 000 €. (4340 Asiantuntijapalvelut tili)

Paloasemien ja muiden kunnilta vuokrattavien tilojen kustannukset eivät ole yhteisesti jaettavia kustannuksia.

Ensihoito- ja ensivastepalvelujen kustannukset eivät myöskään ole yhteisesti jaettavia, vaan ne laskutetaan sopimuksen mukaan sopijakumppaneilta Essotelta ja Sosterilta.

Investoinnit

Nettoinvestointiesitykset ovat pelastustoimen osalta yhteensä 264 000 €. Lopullinen investointisuunnitelma hyväksytään myöhemmin talousarvion käyttötaloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.                                                                                         

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Lokka, pelastusjohtaja, Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää lähettää vuoden 2022 talousarvioesityksen Mikkelin kaupunginhallitukselle. Talousarvioesityksen pelastuslaitoksen käyttötalousmenot ovat 17 320 100 € ja tulot 17 609 660 €.  Investointiesitykset Etelä-Savon pelastuslaitoksen osalta ovat yhteensä 289 560 €.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.