Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Vuoden 2017 nuoren anttolalaisen valinta

MliDno-2017-2000

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta haluaa palkita vuoden 2017 nuoren anttolalaisen perinteisessä joulunavaustapahtumassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Aluejohtokunta päättää palkittavien määrän ja stipendien suuruuden. Pyydetään esitykset palkittavista nuorista.

Päätös

Aluejohtokunta päätti stipendin suuruudeksi 200 euroa. Lisäksi aluejohtokunta päätti osallistaa yhtenäiskoulun oppilaita ehdottamaan vuoden 2017 nuorta anttolalaista.

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on pyytänyt ehdotuksia vuoden 2017 nuoresta anttolalaisesta. Aluejohtokunta tekee päätöksen valinnasta perusteluineen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Aluejohtokunta tekee valinnan ehdotetuista nuorista.

Päätös

Aluejohtokunta valitsi vuoden 2017 nuoren anttolalaiseksi Rackethlon pelaaja Oskari Laihon. Hän on voittanut ikäluokkansa U21 nelinpelissä EM-pronssia, Wienissä. Palkinnon (200 €) luovuttavat aluejohtokunnan varapuheenjohtaja Matti Kiljunen ja jäsen Suvi Salonranta.

Tiedoksi

Suvi Salonranta, Matti Kiljunen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi