Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Osallistuminen joulunavaukseen ja itsenäisyyspäivän seppeleen laskuun/Anttolan ajk

MliDno-2017-2127

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on perinteisesti osallistunut yhdessä seurakunnan kanssa joulun avaukseen, joka pidetään 4.12.

Itsenäisyyspäivänä seppeleiden laskeminen sankarihaudoille seurakunnan ja järjestöjen kanssa yhteisen jumalapalveluksen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Päätetään aluejohtokunnan osallistumisesta kustannuksiin ja järjestelyihin sekä edustajien valinta kuvauksessa mainittuihin tilaisuuksiin.

Päätös

Aluejohtokunta kustantaa arpajaisvoiton, eli noin 5 kg kinkun sekä tarjoamiset joulunavaustapahtumassa 4.12. Arvioitu henkilömäärä noin 150. Tarjoiluna joulupuuro ja juoma. Aluejohtokunnan edustajana tapahtumassa toimivat varapuheenjohtaja Matti Kiljunen ja jäsen Suvi Salonranta.

Palvelutalossa joulujuhla 4.12., jonka tarjoiluista on vastannut aluejohtokunta. Aluejohtokunnan edustajana tapahtumassa toimii puheenjohtaja Maija-Liisa Paananen. Tarjoiluna kahvi ja joulutorttu noin 40 hlölle.

Itsenäisyyspäivän tapahtumassa 6.12. seppeleenlaskussa aluejohtokunnan edustajana toimii varapuheenjohtaja Matti Kiljunen. Seurakunta kustantaa seppeleen.

Tiedoksi

Seurakunta, Matti Kiljunen, Maija-Liisa Paananen, Suvi Salonranta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi