Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kohdeavustus-Honkalinna / Parkkilan nuorisoseura ry ja Parkkilan maa- ja kotitalousseura ry

MliDno-2017-2245

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Parkkilan nuorisoseura ry ja Parkkilan seudun maa- ja kotitalousseura ry omistavat yhdessä Honkalinnan seurojentalon ja ylläpitävät sen toimintaa. Honkalinna on viikoittain aktiivisessa käytössä muun muassa kansalaisopiston kuntojumpan ja nuorisoseuran pingis-ryhmän toimesta. Tiloja vuokrataan myös juhla- ja kokouskäyttöön sekä muihin toimintoihin. Kohdeavustusta haetaan syyskuussa 2017 tehtyihin korjaustoimenpiteisiin ja materiaaleihin tilojen kunnossapitämiseksi. Näyttämön lattian eristystä on parannettu  sekä sisäänkäynnin viereen on rakennettu terassi. Haettava kohdeavustussumma on 1000 €. Hakemus ja laskutosite oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta käsittelee kohdeavustushakemuksen kokouksessaan.

Päätös

Aluejohtokunta päätti myöntää haetun 1000 €:n suuruisen kohdeavustussumman Parkkilan nuorisoseura ry:lle ja Parkkilan maa- ja kotitalousseuralle.

Merkitään, että Timo Parkkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Timo Parkkinen

Tiedoksi

Parkkilan nuorisoseura ry, Parkkilan seudun maa- ja kotitalousseura ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi