Anttolan aluejohtokunta, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Anttolan Sanomien tilaaminen kaupunginhallituksen jäsenille ja kokouksessa läsnäoleville virkamiehille vuodelle 2018

MliDno-2017-2270

Valmistelija

  • Linda Asikainen, osallisuuskoordinaattori, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on tilannut Anttolan Sanomat jo vuosia kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginhallituksen kokouksessa läsnäoleville virkamiehille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta tilaa Anttolan Sanomat esitetyille henkilöille sekä osallisuuskoordinaattori Linda Asikaiselle vuodeksi 2018.

Päätös

Päätettiin tilata Anttolan Sanomat kaupunginhallituksen jäsenille, kaupunginjohtajalle, Anttolan aluejohtokunnan jäsenille, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja Erja Haukijärvelle ja osallisuuskoordinaattori Linda Asikaiselle. Puheenjohtaja hoitaa lehtitilaukset.

Tiedoksi

Linda Asikainen, Maija-Liisa Paananen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi