Anttolan aluejohtokunta, kokous 6.5.2021

§ 7 Anttolan uuden aluejohtokunnan vaalin valmistelu ja toimenpiteet

MliDno-2021-1906

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Covid 19 -epidemian kokoontumisrajoitukset sekä kansalaisvaikuttamisen helpottaminen ja laajentaminen ovat syynä siihen, että Anttolan uuden aluejohtokunnan valintaa tulee harkita toteutettavaksi uusin menetelmin.

Ehdokasasettelua ei ole, vaan asukkaat arvioivat itse, ketkä sopivat parhaiten työskentelemään aktiivisesti uudessa aluejohtokunnassa. Kaupungin uuteen hallintosääntöön on tehty esitys, jonka mukaan Anttolan aluejohtokuntaan valitaan seitsemän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Henkilökohtaisista varajäsenistä luovutaan. Yksi varsinainen ja yksi varajäsen valitaan edustamaan Anttolan vapaa-ajan asukkaita. Jos ehdotukset uuteen hallintosääntöön hyväksytään, valitaan jäsenet aluejohtokunnan tekemän esityksen mukaisesti.

Valintatapa ja paikat:

Anttolan paikalliset ja vapaa-ajan asukkaat voivat itse esittää/äänestää sopivaksi katsomaansa henkilöä aluejohtokunnan jäseneksi.

1.  Sähköinen ehdotus voidaan tehdä sähköisessä kyselyssä (osoite ilmoitetaan myöhemmin).

2.  Ehdotuksia voidaan tehdä myös palautelaatikoihin (paikat ilmoitetaan myöhemmin).

Äänestys suoritetaan erillislomakkeella, jossa on selkeästi Anttola-logo, aluejohtokuntavaalit, vaaliaika, nimiehdotus tai -ehdotukset, mahdollinen ehdokkaiden tarkennus (henkilön puhelinnumero, kylä tms henkilön tunnistamista auttava merkintä) sekä esittäjän nimi. Myös anonyyminä voi äänestää.

Ehdokkaan soveltuvuus: vähintään 18 vuoden ikä. Lähidemokratian laajentamiseksi mahdollisesti uusia kaupunginvaltuuston jäseniä ei valita aluejohtokuntaan vaalin mahdollisesta äänimäärästä huolimatta.

  1. Vaaliaineiston tekoa selvitetään yhteistyössä kaupungin viestinnän kanssa, tai ulkopuolista tahoa. 
  2. Vaalien informointi suoritetaan Mikkelin kaupunki lehdessä, sähköisissä viestimissä (www.anttola.fi, sekä mahdollisuuksien mukaan sosiaalista mediaa hyödyntäen), sekä erillisessä vaaleja informoivissa julisteissa.
  3. Sähköisen äänestyksen organisoijaksi valitaan Anttolan ulkopuolinen ja puolueeton taho.
  4. Aluejohtokunta hankkii lukolliset postilaatikot ja vaaliaineiston tekijät vuoraavat laatikot ohjeiden mukaisilla teksteillä. Teresa Gestranius ja yksi aluejohtokunnan jäsen hoitavat lukollisten laatikoiden aineiston laiton yllä oleviin äänestyspaikkoihin sekä poiston äänten laskijoille. Postilaatikoiden avaimet ja äänestyslaatikot äänestysajan jälkeen säilytetään Anttolan yhteispalvelupisteen lukitussa huoneessa.
  5. Vaaliaika on 31.5.2021-18.6.2021 klo 16.00 saakka. Vaalitoimikunta: Ajk:n puheenjohtaja, yksi aluejohtokunnan jäsen sekä kaksi muuta ulkopuolista henkilöä, jotka päätetään kokouksessa. Vaalitoimikunta suorittaa äänten laskemisen ja listauksen äänimäärän mukaisesti 21.6. Listaan lisätään myös henkilöiden puhelinnumero. Vaalitoimikunta suorittaa äänimäärälistan mukaisesti suostumuskyselyn ajk:n varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi. Vaalitoimikunnan jäsenille maksetaan suoritetusta työajasta aluejohtokunnan kokouspalkkio.
  6. Nykyisen aluejohtokunnan puheenjohtaja ja aluejohtokunnan jäsenet kutsuvat uuden aluejohtokunnan ja varajäsenet tutustumis- ja perehdyttämistilaisuuteen. Samassa tilaisuudessa suoritetaan myös puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta uuteen aluejohtokuntaan tasa-arvopykälää noudattaen. Virallisen esityksen uudeksi aluejohtokunnaksi tekee toimessa oleva aluejohtokunta. Tulos esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
     

Arvio määrärahatarpeesta: vaalimateriaalin hankinta: laatikot, suunnittelu ja painatus 600,00 €, lehti-ilmoitukset 2 x 150,00 €, kokouspalkkiot 400,00 € = 1.300,00 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta hyväksyy aluejohtokunnan vaalin toteutuksen ja toteutustoimenpiteet edellä esitetyllä tavalla. Aluejohtokunta esittää toisaalla aluejohtokuntaan liittyviä muutoksia kaupungin uuteen hallintosääntöön. Jos muutoksia ei sisällytetä uuteen hallintosääntöön, toimitaan vaalissa vaaliaikana voimassaolevan hallintosäännön mukaisesti. Lisäksi aluejohtokunta valitsee vaalitoimikuntaan aluejohtokunnan puheenjohtajan Teresa Gestraniuksen, kokouksessa nimettävän aluejohtokunnan jäsenen sekä kaksi muuta ulkopuolista henkilöä.

Lisäksi aluejohtokunta päättää, että vaalissa voi antaa ääniä sähköisen kyselylomakkeen ja palautelaatikoiden välityksellä. Laatikoita sijoitetaan mahdollisesti Anttolan Saleen, Anttolan SEO:lle sekä Anttolan asiointipisteeseen.

Tiedoksi

Hallintojohtaja, äänestyspaikat.