Anttolan aluejohtokunta, kokous 4.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Lausuntopyyntö: Anttolan aluejohtokunta. Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2017 (lisäpykälä)

MliDno-2017-648

Valmistelija

 • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskus pyytää aluejohtokunnan lausuntoa kiinteistöjen realisointisuunnitelmaan 24.3.2017. Tilakeskuksen on korjausvelan hillitsemiseksi tarkasteltava entistä kriittisemmin hallinnassaan olevaa kiinteistöomaisuutta. Kaupungin omassa palvelutuotannossa tarpeettomia kiinteistöjä tulee aktiivisesti pyrkiä vähentämään.

Kiinteistöjen realisoinneissa pyritään huomioimaan paikallisten yritysten tarpeet, niin ettei yritysten toimintamahdollisuuksia heikennetä. Liikekiinteistöjen osalta myyntineuvottelut käydään ensisijaisesti nykyisten yrittäjien kanssa, jolloin saadaan varmistettua palvelujen säilyminen ja yritysten sitoutuminen paikkakuntaan.

Kiinteistöjen realisointilistan hyväksyminen käynnistää prosessin, jossa läpikäydään kohteittain/osakkeittain realisointi ja jokaisesta realisoinnista tehdään erillispäätös. Realisointisuunnitelman hyväksyminen mahdollistaa nopean lautakunta- tai virkamiespäätöksen tekemisen, mikäli kiinteistöjen käyttöaste muuttuu.

Kiinteistöjen realisointilista 24.3.2017 täydentää kaupunginhallituksen 5.10.2015 hyväksymää realisointilistaa niin, että aikaan realisoitavaksi hyväksyttyjä kohteita ei ole listattu uudestaan.

Mikkelin kaupungin realisointisuunnitelmassa 2017 on esillä seuraavat kiinteistöt Anttolan alueelta;

1) Omakotitalo ja piharakennukset Hiehojärventie 2 Petäjäkangas, 2) Anttolan työtupa, 3) Malan huvila piharakennuksineen, 4) entinen Parkkilan koulun rantatontti, sauna ja uimaranta.

Päätösehdotus

Aluejohtokunta esittää lausuntonaan, että

 1. ei ole estettä Hiehojärventie 2:n omakotitalon ja piharakennusten myynnille.
   
 2. Anttolan työtuparakennus voidaan myydä tai purkaa, kun se vapautuu nykyisestä käyttötarkoituksesta.
   
 3. Malan huvilaa ei tule laittaa myyntiin, vaan käyttöä tulee tehostaa. Testamentin säännös ei anna lupaa myyntiin. Huvila on saatu testamentilla ja kaupunki kunnioittaa lahjoittajan tahtoa. Tilahallinnon tulee lisätä markkinointia ja tarkistaa vuokratasoa kohtuullisesti.
   
 4. Entinen Parkkilan koulun rantatontti. Tonttia ei tule myydä, koska se on Parkkilan kylän asukkaiden lähiliikuntapaikka ja aluetta tulee edelleen kehittää lähiliikuntapaikkana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että puheenjohtaja Jorma Harmoinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän kohta 3 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja kohta 3 puheenjohtajana toimi Helena Kukko.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Teknisen lautakunnan jaosto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.