Anttolan aluejohtokunta, kokous 4.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Anttolan yhtenäiskoulu, kohdeavustus

MliDno-2017-745

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan yhtenäiskoulu järjestää kevätkaudella 2017 seuraavat opintomatkat, joihin se hakee aluejohtokunnalta tukea 592 euroa. 

  1. Ystävyyskoulumatka Pönitziin Saksaan 21.-28.4.2017. Oppilaat maksavat itse ulkomaanmatkansa. Anomme tukea linja-autokuljetukseen Anttola-Helsinki-Anttola. Kuljetus on yhteinen Mäntyharjun koulun kanssa ja anomme Anttolan osuutta eli 400 e.
     
  2. Kuvaamataidon opiskelijoiden opintoretki Helsinkiin Ateneumiin ja Kiasmaan. Anomme 12 e/oppilas ( 16 oppilasta) matkakuluihin= 192 e. Matka piti toteuttaa Onnibussilla mennen tullen, mutta aamureitti on poistunut. Avustuksella mahdollistuisi menomatka junalla ja paluumatka suunnitellusti Onnibussilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Aluejohtokunta päättää tukea Anttolan yhtenäiskoulun opintomatkoja yhteensä 592 eurolla. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Ilpo Pylkkänen ja Taina Harmoinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Ilpo Pylkkänen, Taina Harmoinen

Tiedoksi

Anttolan yhtenäiskoulu, Parkkinen Eija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi