Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Vuoden aktiivinen anttolalainen ja aloitepalkkio

MliDno-2019-878

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta haluaa kannustaa kaikkia kuntalaisia ja vapaa-ajanasukkaita aktiiviseen toimintaan Anttolan alueen hyväksi. Aktiivisella anttolalaisella haetaan sellaista henkilöä, joka toimii Anttolan yhteisen etujen eteen joko talkoilla tai kantaen muuten kortensa kekoon tuoden lisäarvoa Anttolaan.

Suunnitteilla on myös aloitekilpailu, joka motivoi alueen asukkaita kehittämään alueen toimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta palkitsee vuoden 2019 aktiivisen anttolalaisen 100 euron stipendillä. Esitykset vuoden anttolalaisesta lähetetään Anttolan aluejohtokunnan yhteissähköpostiin. Vuoden aktiivinen anttolalainen valitaan vuoden lopulla.

Aloite tulee lähettää hyvien perustelujen kera yhteen koostettuun lähteeseen, joka päätetään myöhemmin. Myönnetään aloitepalkkio parhaasta toteutuskelpoisesta kehittämisideasta. Aloitepalkkio on 30 euron suuruinen. Ehdotuksia kysellään vuoden 2019 lopussa. Valinta tehdään myös vuoden 2019 lopussa.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

Mikäli toteutuskelpoisia kehittämisideoita tulee useampia, Anttolan aluejohtokunta voi niin harkitessaan myöntää useamman 30 euron suuruisen aloitepalkkion.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00