Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Roskat pois Anttolasta, Anttolan lähiympäristön siistiminen

MliDno-2018-916

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkeli siistiksi, roskat pois -kampanja aloitetaan jälleen keväällä 2019. Kampanjaan kutsutaan mukaan kaikki kaupunginosaseurat, kylätoimikunnat, koulut, päiväkodit, oppilaitokset ja urheiluseurat.

Kampanja järjestetään 26.4.–12.5. ja sen tavoitteena on kerätä lumen alta paljastuneet roskat pois yleisiltä alueilta, katujen ja kuntopolkujen varsilta, ranta- ja viheralueilta. Työllisyyspalvelut toimivat kampanjan pääyhteistyökumppanina ja siivoavat täydet roskapussit pois.

Kuten aiemminkin, kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 20 kappaletta uimahallilippuja Viihdeuimala Rantakeitaaseen, ja lisäksi eniten täysiä jätesäkkejä kerännyt porukka tai henkilö palkitaan.

Anttolan aluejohtokunta järjesti vuonna 2018 roskiensiivouspäivän. Jos tapahtuma järjestetään tänä vuonna, paikalle odotetaan 30-40 henkilöä. Tapahtumaa tulee markkinoida hyvin: kaupan ja sataman ilmoitustauluilla, Sirpukassa sekä Facebook:ssa. Viestintä voi tarvittaessa toteuttaa mainoksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta osallistuu tapahtuman järjestämiseen ja maksaa makkara-​ ja mehutarjoilun kustannukset. Makkara- ja mehutarjoilu järjestetään ravintola Rysässä.

Anttolan aluejohtokunta osallistuu Roskat pois -kansalaistapahtumallaan Mikkeli siistiksi -kampanjaan.

Tapahtuman ajankohta päätetään myöhemmin.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

Anttolan Roskat pois -kansalaistapahtuma järjestetään 7.5.2019 klo 17–19. Lähtö ravintola Rysän edustalta. Makkara- ja mehutarjoilu järjestetään ravintola Rysässä tapahtumaan osallistuville talkoolaisille lipukkeita vastaan. Talkoolaisille jaetaan lipukkeet tapahtuman päätteeksi kohtaamispaikalla ravintola Rysän edustalla.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 9.00-15.00