Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Anttolan lääkäripalveluiden tilanne (lisäpykälä)

MliDno-2019-711

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Essoten hallitus on tarkentanut (11.4.) viime vuoden joulukuussa hyväksyttyä talous- ja muutosohjelmaansa, joka on jatkovalmistelua ohjaava asiakirja.

Essoten päivitetyssä talous- ja muutosohjelmassa tarkennuksesta kerrotaan seuraavaa:

”Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 5.12.2018 talous- ja muutosohjelman, jossa esitettiin toimenpiteitä kuntayhtymän talouden tasapainottamiseksi. Valtuuston päätöksen mukaisesti ohjelma on tavoitteellinen ja sitä päivitetään. Talous- ja muutosohjelman tavoitteena on kuntayhtymän talouden tasapainoon saaminen toiminnallisilla ja rakenteellisilla muutoksilla, jotka tehostavat toimintaa ja tuovat säästöjä, mutta turvaavat riittävän palvelujen tason.

Talous- ja muutosohjelma ohjaa jatkovalmistelua vastuualueilla. Jatkovalmistelun perusperiaatteen mukaisesti vastuualueet eivät voi osaoptimoida omia kustannuksiaan niin, että jokin toinen vastuualue joutuu vastaavasti kovemman kulurasituksen kohteeksi. Valmistelun tavoitteena on löytää kuntayhtymätasolla parhaat ja taloudellisimmat mahdolliset ratkaisut.

Talous- ja muutosohjelman hyväksymisen jälkeen on valmistunut kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätös. Tilinpäätöksessä jäsenkuntien maksuosuudet ylittyivät 15,0 miljoonaa euroa talousarviossa suunnitellusta tasosta. Vuoden 2019 talousarviossa kuntien maksuosuuksiksi on arvioitu 309,9 miljoonaa euroa, joka on 9,8 miljoonaa euroa alhaisempi taso kuin tilinpäätöksessä 2018. Kuntien maksuosuudet ovat 85 prosenttia kuntayhtymän tulopohjasta. Näköpiirissä on raskaasti alijäämäinen tilikausi 2019. Näin ollen talous- ja muutosohjelmaa on päivitettävä ja toisaalta pyrkiä neuvottelemaan jäsenkuntien kanssa korkeammasta maksuosuuksien tasosta.

Maksuosuuksien tasosta on neuvoteltu jäsenkuntien johdon kanssa, mutta lopullista kantaa kuntien johto ei ole muodostanut. Talous- ja muutosohjelman tavoitteena on, että kuntien maksurasitus ei nouse kohtuuttomaksi.

Päivitetyssä talous- ja muutosohjelmassa esitetään kuntien maksuosuuksien tasoksi 325,2 miljoonaa euroa. Summa koostuu tilinpäätöksen 2018 tasosta, jota on korotettu 1,7 prosenttia. Palkkaharmonisoinnin vuodelle 2019 kohdistuvat vaikutukset on sisällytetty vuoden 2019 laskelmaan. Palkkaharmonisoinnin toteuttamiseksi käytetään järjestelyvaraeriä. Lisäksi maksuosuuksien kasvulla rahoitetaan valmistuvien rakennushankkeiden myötä kasvavat poistot sekä kasvavat korkokulut. Näin ollen palvelujen kustannusten kasvuvara on pienempi kuin 1,7 prosenttia. Lisäksi hallinto- ja tukipalveluiden kustannustaso on pidetty vuoden 2018 tasossa.

Vuosina 2020 ja 2021 kuntien maksuosuuksien kasvuksi on laskettu 2 %. Kasvu kattaa poistojen ja korkokulujen kasvun sekä varovaisesti arvioiden palkkaharmonisoinnin vaikutukset. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannusvaikutuksia ei ole huomioitu, koska luotettavaa tietoa kustannusten arvioimiseksi ei vielä ole olemassa.

Toimintakulujen kasvu on ollut kuntayhtymän alueella noin 3,0 % vuodessa, ja vuonna 2018 kuntayhtymän toimintakulut kasvoivat yli 5 % edellisestä vuodesta. Kuntatalouden menojen kasvu jatkuu reilun kolmen prosentin vuosivauhdilla koko kehyskauden 2020–2023 Valtiovarainministeriön julkaiseman kuntatalousohjelman mukaan.” (http://esshp-internet.oncloudos.com/kokous/20191380-9-1.PDF)

Talous- ja muutosohjelman päivityksessä on kuvattu sopeuttamistoimenpiteitä vastuualueittain (sis. perhe- ja sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, terveyspalvelut, kuntoutuspalvelut ja kuntayhtymän hallinto), joiden toimenpiteiden lisäksi tavoitteisiin on kirjattu mm. palvelurakenteen keventäminen ja toiminnan tilojen tiivistäminen.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta pyytää Essotelta selvitystä Anttolan lääkäripalveluiden nykytilasta ja jatkosuunnitelmista. Anttolan aluejohtokunta ja asukkaat toivovat, ettei Essoten säästöpainetta kohdistettaisi Anttolaan.

Tiedoksi

Essoten kirjaamo