Anttolan aluejohtokunta, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Anttolan aluejohtokunnan lausunto kaupunkirakenneselvityksestä

MliDno-2017-1726

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti kaupunginhallituksen linjauksena perustaa työryhmän ja käynnistää konsernirakenteen tiivistämistä koskevan selvityksen. Konserni- ja elinvoimajaosto selvittää kaupungin konsernirakenteen tiivistämistä ottaen huomioon aiemmin hyväksytyt omistajapoliittiset linjaukset sekä muut tilayhtiöiden yhdistämisiä koskevat selvitykset. Selvityksen tavoitteena on läpikäydä Mikkelin kaupunkikonsernin tärkeimmät yhtiöt ja arvioida yhtiöiden tehtävää osana kaupunkikonsernia. Konserni- ja elinvoimajaosto laatii selvityksen pohjalta kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä.

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokouksessaan valmisteluun työryhmän, johon kuuluvat:

 • Olli Marjalaakso pj.
 • Markku Aholainen
 • Outi Kauria
 • Raimo Heinänen
 • Jukka Saikkonen
 • Arto Seppälä ja
 • Timo Halonen
 • Työryhmän teknisenä sihteerinä on toiminut konsernitarkastaja Aleksi Paananen.

Työryhmä kokoontui kuusi kertaa ja lisäksi selvitystä käsiteltiin konserni- ja elinvoimajaoston yhteisessä iltakoulussa.

Selvitys konsernirakenteen tiivistämisestä esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy selvityksen konsernirakenteen tiivistämisestä ja päättää luovuttaa selvityksen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkistrategian 2018-2021 strategiset ohjelmat on valmisteltu ja ne esitellään tarkemmin kaupunginhallitukselle kokouksessa.

Luonnokset strategisiksi ohjelmiksi on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostilla 7.5.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi strategisten ohjelmien esittelyt.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira, sivstysjohtaja Virpi Siekkinen, tekninen johtaja Jouni Riihelä, kaupunginjohtaja Timo Halonen, hallintojohtaja Ari Liikanen, konsernitarkastaja Aleksi Paananen ja strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunnalta on pyydetty lausunto kaupunkirakennetyöryhmän esityksistä:

”Mikkelin kaupunginhallitus on asettanut kokouksessaan 6.11.2017 § 162 kaupunkirakenneselvitystyöryhmän, jonka tehtävänä on ollut hakea taloussuunnittelukaudella 2019–2021 pysyviä uusia palvelurakenteita, jotka määrittelisivät Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut ja olisivat samalla resurssiviisaita käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin nähden.

Kaupunkirakenneselvitystä on valmistelut kaupungin luottamushenkilöistä koottu työryhmä. Työryhmän apuna on ollut ulkopuolinen konsultti sekä virkamiehiä asiantuntijaroolissa. Esityksessä esitellään koulu- ja päiväkotiverkkoon ehdotetut toimenpiteet, muut toimenpiteet sekä niiden kustannusvaikutukset. Linkki esitykseen:
https://hallinta-mikkeli.kunta-api.fi/wp-content/uploads/2018/05/Kaupunkirakenneselvitysesitys.pdf

Esitystä käsitellään kuntalaistilaisuuksissa toukokuun aikana eri puolella kaupunkia. Lisäksi esityksestä pyydetään lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä. Lausunnot pyydetään lähettämään 31.5.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen aki.kauranen@mikkeli.fi . Kaupunginhallitus käsittelee esityksen 11.6. kokouksessaan ja kaupunginvaltuusto 18.6. kokouksessaan. Varsinaiset toimenpidepäätökset tehdään erikseen.”

Kaupunkirakenneselvityksestä käy ilmi, että Mikkeli uusii perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujaan vuoteen 2023 mennessä. Kaupunkirakennetta selvittänyt työryhmä esittää, että uusia kouluja rakennetaan Urpolaan, Lähemäelle ja Anttolaan parhaillaan rakenteilla olevan Rantakylän lisäksi. Samalla tiivistetään kouluverkkoa. Kaikkiaan kymmenen koulua yhdistyy uusiin kouluihin ja lähellä oleviin suurempiin kouluihin. Kouluja olisi esitysten toteuduttua kolmetoista nykyisten 23 koulun sijaan. Uusia kaupungin päiväkoteja rakennetaan Kalevankankaalle, Rantakylään, Haukivuorelle ja kaupungin itäosaan. Myös päiväkotipalveluissa kootaan pienempiä yksiköitä suurempien yhteyteen. Lisäksi tehostetaan kaikkien kaupungin palvelukiinteistöjen peruskunnossapitoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää, että Anttolan uuden yhtenäiskoulun liikuntatiloista rakennettaisiin riittävän suuret niin, että ne sallivat normaalit peliolosuhteet koululaisten liikunnassa ja urheiluseurojen toiminnassa.

Päätös

Hyväksyttiin liitteenä oleva lausunto seuraavalla lisäyksellä:

 • Anttolan uuden yhtenäiskoulun liikuntatiloista rakennettaisiin riittävän suuret niin, että ne sallivat normaalit peliolosuhteet koululaisten liikunnassa ja urheiluseurojen toiminnassa.

Tiedoksi

Aki Kauranen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.