Anttolan aluejohtokunta, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Anttolan aluejohtokunnan lausunto Mikkelin kaupunkistrategian 2018–2021 strategisiin ohjelmiin

MliDno-2017-1726

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin uuden kaupunkistrategian 2018-2021 valmistelu on käynnistynyt kevään kuntavaalien jälkeen. Uudelle kaupunginvaltuustolle järjestetään Valtuutettujen strategiatyön käynnistävä kaupunginvaltuuston seminaari järjestetään Heinävedellä Valamon luostarissa 4.-5.9.2017. Strategian valmistelua ohjaa kaupunginhallitus. Tavoitteena on, että uusi kaupunkistrategia hyväksytään joulukuussa 2018. Syksyn alustava valmisteluaikataulu on liitteenä.

Syksyn luottamushenkilökäsittelyn lisäksi valmistelussa on tällä hetkellä eri sidosryhmien sekä kaupungin työntekijöiden osallistaminen strategiaprosessiin sekä strategian arviointiin aiemmpaa paremmin soveltuvien mittareiden selvittäminen. Syksyn aikataulua sekä sisältöjä täsmennetään ensimmäisen valtuustoseminaarin tulosten pohjalta.

Strategian valmistelussa hyödynnetään Kuntaliiton hallinnoimaa USO Uuden sukupolven organisaatiot –projektia, jossa Mikkelin kaupunki on mukana vuosina 2017-2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kaupunkistrategian valmisteluaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kaupunkistrategian valmisteluaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Syksyn strategia-aikataulua on saatu tarkennettua ennen valtuustoseminaaria. Liitteenä tarkennettu aikataulu, joka tulee edelleen täsmentymään prosessin edetessä mm. konserni- ja elinvoimajaoston, lautakuntien, konserniyhtiöiden sekä kaupungin henkilöstön käsittelyn aikataulutuksen sekä sisältöjen osalta. Lisäksi esityksessä on mukana konserniohjauksen vuosikello yhdistettynä strategiavalmisteluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan esitetyn strategian käsittelyaikataulun.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan liitteenä olevan strategian käsittelyaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. 

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.30 - 18.35.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käy läpi Mikkelin kaupunkistrategian 2018-2021 valmistelun tilanteen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että stategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käy läpi Mikkelin kaupunkistrategian 2018-2021 valmistelun tilanteen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi kaupunkistrategian valmistelutilanne. Kaupunginvaltuuston 23.11. iltakoulussa esillä ollut materiaali sekä iltakoulussa käydyn keskustelun pohjalta tehty yhteenveto on lähetetty valtuutetuille sekä varavaltuutetuille sähköpostilla 24.11.2017. Iltakoulun palautteen pohjalta täsmennetty esitys on liitteenä.

Alustavasti on suunniteltu, että strategian osalta joulukuun kaupunginvaltuuston kokouksessa hyväksyttäisiin seuraavat strategian osa-alueet:

 1. Visio
 2. Arvot
 3. Strategiset päämäärät ja painopisteet
 4. Strategiset toimintaohjelmat strategisten päämäärien saavuttamiseksi

Lisäksi kokouksessa esitellään strategian seurantaan liittyvien indikaattoreiden valmistelutilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavien kaupunkistrategian osa-alueiden hyväksymistä vuosille 2018-2021:

1. Visio: Saimaan kaunis Mikkeli
2. Arvot: Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaikuttavuus  
3. Startegiset päämäärät ja painopisteet: 

 • Hyvän elämän Mikkeli (painopisteet: Yhteisöllisyys, Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin)
 • Kestävän kasvun Mikkeli (painopisteet: Terveellinen ja turvallinen elinympäristö, Elinvoimaisuus sekä Kaupungistuminen)
 • Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli (painopisteet: Osaaminen ja T&K&I, Asiakaslähtöiset yrityspalvelut sekä Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto 

4. Strategiset ohjelmat:

 • Hyvän elämän ohjelma
 • Kestävän kasvun ohjelma
 • Elinvoimaohjelma

Kohdan 4 strategiset ohjelmat (ml. hyvinvointikertomus) sekä strategian arviointiin liittyvät lopulliset indikaattorit valmistellaan kevään 2018 aikana siten, että ne valmistuvat kaupunkirakenneselvityksen tulokset huomioiden heti huhtikuun 2018 lopun jälkeen. Elinvoimaohjelman yhteyteen kuvataan EcoSairila- sekä Memory Campus- kehittämisalustat sekä laaditaan erillisenä alaohjelmana Matkailun ja vapaa-ajanohjelma. Mahdollisten muiden kehittämisalustojen kuvaamisen sekä alaohjelmien tarve arvioidaan erikseen ohjelmatyön edistyessä samalla kun tunnistetaan jo olemassa olevien kehittämisohjelmien kiinnittyminen uutteen kaupunkistrategiaan.

Strategian osa-alueet, strategiaprosessi sekä strategian jalkauttaminen kuvataan erikseen laadittavassa arvokirjassa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esitttelijä teki seuraavat muutosesitykset:

 • liitteenä olevan PowerPoint esityksen sivulle 7 lisätään kohtan 3 Kaupungistuminen / "Kehittyvä kehitys" muotoon "Kestävä kehitys ja ilmastomuutoksen torjunta."
 • visio muutetaan muotoon "Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin."

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutosesitykset hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että stategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavien kaupunkistrategian osa-alueiden hyväksymistä vuosille 2018-2021:

1. Visio: Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin
2. Arvot: Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaikuttavuus  
3. Startegiset päämäärät ja painopisteet: 

 • Hyvän elämän Mikkeli (painopisteet: Yhteisöllisyys, Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin)
 • Kestävän kasvun Mikkeli (painopisteet: Terveellinen ja turvallinen elinympäristö, Elinvoimaisuus sekä Kaupungistuminen)
 • Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli (painopisteet: Osaaminen ja T&K&I, Asiakaslähtöiset yrityspalvelut sekä Matkailu, vapaa-ajanasuminen, kulttuuri ja liikunta sekä niihin liittyvä tapahtumatuotanto 

4. Strategiset ohjelmat:

 • Hyvän elämän ohjelma
 • Kestävän kasvun ohjelma
 • Elinvoimaohjelma

Kohdan 4 strategiset ohjelmat (ml. hyvinvointikertomus) sekä strategian arviointiin liittyvät lopulliset indikaattorit valmistellaan kevään 2018 aikana siten, että ne valmistuvat kaupunkirakenneselvityksen tulokset huomioiden heti huhtikuun 2018 lopun jälkeen. Elinvoimaohjelman yhteyteen kuvataan EcoSairila- sekä Memory Campus- kehittämisalustat sekä laaditaan erillisenä alaohjelmana Matkailun ja vapaa-ajanohjelma. Mahdollisten muiden kehittämisalustojen kuvaamisen sekä alaohjelmien tarve arvioidaan erikseen ohjelmatyön edistyessä samalla kun tunnistetaan jo olemassa olevien kehittämisohjelmien kiinnittyminen uutteen kaupunkistrategiaan.

Strategian osa-alueet, strategiaprosessi sekä strategian jalkauttaminen kuvataan erikseen laadittavassa arvokirjassa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Marita Hokkanen esitti kaupungin vision muutettavaksi muotoon "Saimaan vireä Mikkeli." Puheenjohtaja totesi, että Marita Hokkasen esitystä ei ole kannatettu, joten se raukesi.

Merkitään, että valtuutettu Markku Kakriainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana ja samalla varavaltuutettu Noora Ruuth poistui kokouksesta.

Merkitään, että valtuutettu Outi Kauria saapui takaisin kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi
Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupunkistrategian vuosille 2018-2021 kokouksessaan 11.12.2017 § 100. Hyväksytyn päätöksen yhteydessä linjattiin myös, että strategian osa-alueet, strategiaprosessi sekä strategian jalkauttaminen kuvataan erikseen laadittavassa arvokirjassa.

Päivitetty arvokirja on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen esityksen Mikkelin kaupungin arvokirjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Seija Kuikka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi
Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, aleksi.paananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Strategisten ohjelmien (ml. hyvinvointikertomus) valmistelu ja strategian arviointiin liittyvien indikaattoreiden määrittely on käynnistynyt. Ohjelmat valmistellaan kevään 2018 aikana siten, että ne valmistuvat kaupunkirakenneselvityksen tulokset huomioiden heti huhtikuun 2018 lopun jälkeen.

Strategian toimeenpano toteutetaan kolmen strategisen ohjelman avulla: Hyvän elämän ohjelma, Kestävän kasvun ohjelma ja Elinvoimaohjelma. Valtuuston strategian päämäärille hyväksymät tavoitteet ja painopisteet ovat ohjelmien runkona ja sisällysluettelona.  Ohjelmatyöhön kytketään tiiviisti kaupunkirakenneselvitys sekä konsernirakenteen tiivistäminen. 

Elinvoimaohjelman yhteyteen kuvataan Saimaa Geopark – matkailun kehittämisalusta, EcoSairila- , Memory Campus- ja Kalevankankaan hyvinvointikampus kehittämisalustat sekä laaditaan erillisenä alaohjelmana Matkailun ja vapaa-ajanohjelma.

Mahdollisten muiden kehittämisalustojen kuvaamisen sekä alaohjelmien tarve arvioidaan erikseen ohjelmatyön edistyessä samalla kun tunnistetaan jo olemassa olevien kehittämisohjelmien kiinnittyminen uuteen kaupunkistrategiaan.

Kehittämisalustat luovat pohjan yhteisille kehittämisprosesseille elinkeinoelämän kehittämiseksi. Kehittämisalusta on konsepti tietyssä toimintaympäristössä, toimijoiden verkoston solmukohta, fyysinen kokonaisuus. Kaupunki omistaa kehittämisalustat ja tilaa alustan eteen tehtävän työn eri toimijoilta.

Kehittämisalustoihin on kiinnittynyt jo nyt fyysisiä rakenteita, yhteistyörakenteita, yrityksiä, asiantuntijoita ja osaamista. Kehittämisalustoilla halutaan viestiä erityisistä Mikkelin vahvuuksista myös kaupungin ulkopuolelle ja houkutella siten uusia toimijoita. Kehittämisalustojen suunnittelun aikaperspektiivinä on tavoitetila vuonna 2030.

Kaupunkirakenneselvitystyöryhmän toimeksiannoksi ja tavoitteiksi 30.4.2018 mennessä on muodostaa kuvaus palvelurakenteesta, henkilöstötarpeista, investoinneista ja näiden taloudellisista vaikutuksista. Työryhmän työn tueksi laaditaan palvelusuunnitelma (aiempi palvelustrategia 2011–2016), kuvataan palveluluokitus, laatukriteerit ja palveluiden kehittämistarpeet.

Konserni- ja elinvoimajaostolle on strategiavalmistelun yhteydessä annettu elinvoimaan liittyviä toimeksiantoja. Näistä keskeisimmät ovat Mikkelin kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen sekä elinkeinopolitiikan selkeyttämisen valmistelu.

Konsernirakenteen osalta konserni- ja elinvoimajaosto on saanut selvittää tehtävänannon mukaisesti kaupungin konsernirakenteen tiivistämistä ottaen huomioon aiemmin hyväksytyt omistajapoliittiset linjaukset sekä muut tilayhtiöiden yhdistämisiä koskevat selvitykset. Konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä.

Työohjelma ja alustava aikataulu on käyty läpi konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa. Tehtävän laajuuden ja haastavuuden vuoksi selvitys vaatii hieman valmisteluaikaa ja mahdollisesti myös ulkopuolisia asiantuntijapalveluiden käyttämistä.

Konserni- ja elinvoimajaosto on päättänyt pyytää kaupunginhallitukselta konsernirakenteen tiivistämistä koskevaan valmisteluun valmisteluaikaa, siten että konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi strategisten ohjelmien, kehittämisalustojen ja kaupunkirakenneselvityksen valmistelun tilanteen.

Lisäksi kaupunginhallitus myöntää konserni- ja elinvoimajaostolle konsernirakenteen tiivistämistä koskevaan valmisteluun valmisteluaikaa siten että konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi kaupunginhallitus myönsi konserni- ja elinvoimajaostolle konsernirakenteen tiivistämistä koskevaan valmisteluun valmisteluaikaa siten että konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen ja konsernitarkastaja Aleksi Paananen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Soile Kuitunen ja Kirsi Olkkonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkistrategian 2018-2021 strategiset ohjelmat on valmisteltu ja ne esitellään tarkemmin kaupunginhallitukselle kokouksessa.

Luonnokset strategisiksi ohjelmiksi on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille sähköpostilla 7.5.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi strategisten ohjelmien esittelyt.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira, sivstysjohtaja Virpi Siekkinen, tekninen johtaja Jouni Riihelä, kaupunginjohtaja Timo Halonen, hallintojohtaja Ari Liikanen, konsernitarkastaja Aleksi Paananen ja strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunnalta on pyydetty lausunto Mikkelin kaupunkistrategian 2018–2021 strategisista ohjelmista:

”Hyvä vastaanottaja,

Mikkelin kaupunkistrategia vuosille 2018–2021 on hyväksytty Mikkelin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2017. Strategian toimeenpanoon liittyvät strategiset ohjelmat on valmisteltu kuluvan kevään aikana. Nyt on lausuntokierroksen aika. Liitteenä on luonnos Mikkelin kaupungin strategisiksi ohjelmiksi.

Toivomme, että lähetätte pikalausunnot 31.5.2018 mennessä osoitteeseen aki.kauranen@mikkeli.fi.  Antamianne lausuntoja hyödynnetään ohjelmatyön jatkovalmistelussa. Mikkelin kaupunginhallitus käsittelee asiaa seuraavan kerran 4.6. kokouksessa.”

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää, että kaupunkistrategian 2018—2021 strategisten ohjelmien osalta otettaisiin huomioon seuraavat ehdotukset: 

Hyvän elämän ohjelma

1. Yhteisöllisyys
Toimenpide 3. Osallisuuden ja toimijuuden edistäminen

 • Mikkelin kaupunkistrategian strategisissa ohjelmissa toimenpiteisiin sisältyisi jalkautuminen kaupunkilaisten keskuuteen Kahvitunti kaupunkilaisille -tilaisuuksien muodossa. Anttolan aluejohtokunta esittää, että Kahvitunti kaupunkilaisille -tilaisuudet toteutettaisiin myös entisissä kuntataajamissa.

2. Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki
Toimenpide 1. Kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen

 • Anttolan aluejohtokunta esittää, että uuteen yhtenäiskouluun tulisi mahdollistaa kyläläisten matalan kynnyksen kohtaamispaikka.

Toimenpide 2. Luontoympäristön, kulttuurin ja rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen

 • Anttolan aluejohtokunta esittää, että alueilla olevat liikuntapaikat huomioidaan ja hyödynnetään entistä paremmin. Esimerkiksi Anttolanhovin uimahallin uintivuoroja kuntalaisille voisi lisätä.

Kestävän kasvun ohjelma

2. Elinvoimaisuus
Toimenpide 2. Matkailun edistäminen

 • Anttolan aluejohtokunta pitää erittäin tärkeänä Anttola-luontokeskuksen kehittämistä osana Saimaa Geopark -hanketta.

Elinvoimaohjelma

6. Kaupunkimarkkinointi
Toimenpide: Mikkelin vetovoiman kehittäminen

 • Anttolan aluejohtokunta pitää huomionarvoisena ja tarpeellisena, että Mikkeliä markkinoidaan myös entisten kuntataajamien osalta aktiivisesti.
 • Anttolan aluejohtokunta muistuttaa entisten kuntataajamien markkinoinnin integroimisesta osaksi Mikkelin muuta markkinointia myös Saimaa Geopark -hankkeen osalta (Kestävän kasvun ohjelma, elinvoimaisuus, 2. matkailun edistäminen).

Päätös

Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

Lisätään lause "Kevyen liikenteen väylän rakentaminen kantatie 62:lle välille Kirkonvarkaus - Kokkosenlahdentien haara" kohtaan Hyvän elämän ohjelma  2. Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki  2. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteet (Kävelystä ja pyöräilystä potkua -suunnitelma) → Kevyenliikenteen väylät ja reitistöt (ml pyöräkartat).

Tiedoksi

Aki Kauranen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.