Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Mikkelin kaupungin palvelusuunnitelma, vaikutukset Anttolaan

MliDno-2019-158

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy palvelusuunnitelman, talouden tasapainotustoimenpiteet ja toimenpiteiden pohjalta tehdyn lisätalousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. Palvelusuunnitelman yhteydessä hyväksytyt talouden tasapainotustoimenpiteet viedään talousarvioon 2019 lisämäärärahamuutoksina talouden seurannan 3/2019 käsittelyn yhteydessä.

Päätös

Palvelusuunnitelman käsittelyn aluksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja käyttivät puheenvuorot.

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Heikki Nykänen esitti valtuutettujen Raimo Heinäsen, Olli Miettisen, Jaana Strandmanin, Eero Ahon ja Oskari Valtolan kannattamana, että palvelusuunnitelma palautetaan uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uuteen valmisteluun äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa ääntä ja 16 ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa. Liite 4.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana:

1. Valtuutettu Jussi Marttinen esitti valtuutettujen Jyrki Koivikon, Juhani Oksmanin, Vesa Himasen ja Olli Miettisen kannattamana seuraavan muutosesityksen lentokentän toiminnan tarkastamista koskien: Esitän, että Mikkelin lentokentän 200 000 euron leikkaus poistetaan säästölistalta, koska tulevaisuudessa lentokenttätoiminta on elinvoimamme kannalta tärkeässä asemassa.

2. Varavaltuutettu Olli Marjalaakso esitti valtuutettujen Olli Miettisen, Jyrki Koivikon, Raimo Heinäsen, Vesa Himasen ja Jussi Marttisen kannattamana palvelusuunnitelmaan talouden sopeuttamisen keinona 0,5 prosenttiyksikön veronkorotusta esitetyn 1,0 prosenttiyksikön sijasta.

3. Valtuutettu Jyrki Koivikko esitti valtuutettu Mali Soinisen kannattamana, että yksityisteiden avustuksista palautetaan aiemmin esitetty 100 000 euron säästö.

4. Valtuutettu Mali Soininen esitti valtuutettu Paavo Puhakan kannattamana seuraavan muutosesityksen aluejohtokuntia koskien: Aluejohtokuntien toiminnasta leikataan vuodesta 2021 alkaen 160 000,00 €, kuten alkuperäisessä päätösesityksessä. Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin kustannusten alentamiseksi. Kokoomus ei voi hyväksyä sitä, että Mikkelin kaupunki säästää ennemmin kehittämisrahoista kuin hallinnosta.

5. Valtuutettu Elina Hölttä esitti valtuutettu Eero Ahon kannattamana nuorisotilaverkoston rakenteellista uudistamista kaupunginjohtajan alkuperäisen esityksen pohjalta. Siirretään Ristiinan, Kattilansillan ja Rantakylän nuorisotilat koulujen yhteyteen, kehitetään täten myös koulunuorisotyötä. Lakkautetaan Anttolan ja Otavan nuorisotilat, koska Walttikorttia hyödyntämällä nuorilla on mahdollisuus käyttää muita olemassa olevia tiloja ja siten voidaan turvata turvalliset, terveet ja toimivat tilat nuorisotyölle. Tavoitellaan säästöä 105 000 €.

6. Valtuutettu Jaakko Väänänen esitti valtuutettu Jussi Marttisen kannattamana seuraavan esityksen lisätoimenpiteeksi: Talouteen voidaan vaikuttaa säästötoimilla, mutta siihen voidaan vaikuttaa myös elinvoimaa lisäämällä esimerkiksi houkuttelevalla kaavoituspolitiikalla. Mikkelin väki vähenee 400 henkeä vuodessa ja kaupunki menettää verotuloja yli miljoona euroa vuodessa, väestön vähenemiseen on puututtava voimakkaasti, siihen voidaan vaikuttaa esim. yleiskaavoituksilla, joita on valmisteilla kantakaupungin ja Ristiinan alueille, molemmat ovat vetovoimaisia Saimaaseen rajoittuvia asukkaita houkuttavia alueita lähellä palveluja. Yleiskaavoitus tulee valmistella siten, että rantarakennusoikeutta lisätään ja rannalle mahdollistetaan vakituinen asuminen ja vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi.

7. Valtuutettu Jaakko Väänänen esitti valtuutettu Jussi Marttisen kannattamana seuraavan esityksen lisätoimenpiteeksi: Kaupungin on puututtava rakenteisiin, yksi on orkesteri, jonka vuosimenot ovat lähes miljoona euroa. Ehdotan, että orkesterin toiminta tulee muuttaa siten, että sen tulee toimia markkinaehtoisesti. Orkesterin tulee lippu- tai esiintymistuloillaan kattaa kulunsa, sopeutumisaika 2020.

8. Valtuutettu Oskari Valtola esitti valtuutettujen Olli Miettisen ja Raimo Heinäsen kannattamana seuraavan esityksen lisätoimenpiteeksi: Henkilöstökustannusten sopeuttaminen 6 %:lla, lisäsäästö 5,4 miljoonaa €. Sopeutustoimien tuloksena haetaan yhteensä 6 %:n säästövaikutusta henkilöstökustannuksista huomioiden sijaisuudet, määräaikaisuudet ja eläköitymiset. Jos tämä ei riitä, haetaan säästöjä Yhteistoimintalain (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa; https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070449) § 4 kautta. Lisäksi esitän, että sopeutustoimien vaikutus henkilöstökustannuksissa on 2,2 miljoonaa euroa vuonna 2019, 2,2 miljoonaa euroa vuonna 2020 sekä miljoona euroa vuonna 2021. Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin kustannusten alentamiseksi.

9. Valtuutettu Juhani Oksman esitti valtuutettujen Eero Ahon ja Jussi Marttisen kannattamana seuraavan muutosesityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden säästötavoitetta koskien: Esitän, että kyseistä säästöä ei hyväksytä osaksi palvelusuunnitelman esitystä. En näe realistisena 6 miljoonan euron säästöjä kolmessa vuodessa Essoten toiminnasta ottaen huomioon laskennallisen 2,6 % vuosittaisen sote-kustannusten nousun sekä alueemme vanhenevan väestön. Lisäksi Essote on jo nyt yksi valtakuntamme edullisimmin sote-palveluja tuottavista organisaatioista. Kaupungin omistajaohjausta on tehostettava niin, että Essoten kustannusten nousua on edelleen hillittävä ja palvelurakennetta on tehostettava. Säästöjä ei ole realistista ottaa osaksi palvelusuunnitelmaa, sillä kyseinen asia ei ole kaupunginhallituksen päätösvallan alainen.

10. Valtuutettu Vesa Himanen esitti, että liikuntapaikkojen rahoituksen supistuksen tulee koskea ainoastaan ruutukaava-aluetta, ei entisiä liitoskuntia.

11. Valtuutettu Paavo Puhakka esitti valtuutettujen Juha Vuoren ja Jyrki Koivikon kannattamana kirjastoverkon muutoksia taloudellisten säästöjen saamiseksi kaupunginjohtajan alkuperäisen esityksen pohjalta (Apila-malli), kustannusvaikutus 300 000 €.

12. Valtuutettu Juha Vuori esitti valtuutettu Jyrki Koivikon kannattamana, että liikuntapaikkojen kustannuksia alennetaan 400 000,00 € kahden vuoden aikana lautakunnan selvityksen perusteella.

13. Valtuutettu Eero Aho esitti valtuutettujen Juha Vuoren ja Jussi Marttisen kannattamana seuraavan esityksen lisätoimenpiteeksi: Esitän, että varhaiskasvatukseen suunnitellut lisäkustannukset vuodesta 2020 alkaen (375 000,00 € vuodessa) siirretään vuodelle 2024 taloustilanteen niin salliessa. Tätä uutta palvelua ei voida laittaa täytäntöön kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi.

14. Valtuutettu Olli Miettinen esitti valtuutettu Jyrki Koivikon kannattamana, että konserniyhtiöiden yhdistämistä koskevaa säästöä ei hyväksytä osaksi palvelusuunnitelman esitystä. Mikkelin kaupungin konsernissa olevien kiinteistöyhtiöiden taholta on useaan otteeseen annettu lausunto, että niiden yhdistämisestä ei ole heti saatavissa suoria säästöjä. Arvioiden mukaan yhtiöiden yhdistämisestä tulee fuusioitumisvuonna ennemminkin kuluja kuin säästöjä. Nyt jo on nähty saatavan säästöjä yhtiöiden välisen yhteistyön tuloksena. Säästöjä yhteistyön tiivistämisen avulla on saatavissa jatkossakin ilman fuusioprosessin aloittamista. Pakottamalla yhtiöt yhteen vapaaehtoisen yhteistyön sijaan, saattaa vain vaikeuttaa yhtiöiden tilannetta.

15. Valtuutettu Jyrki Koivikko esitti valtuutettujen Mali Soinisen ja Jussi Marttisen kannattamana lisätoimenpiteeksi, että Ristiinan lukio lakkautetaan vuonna 2020. Kaikki opiskelijat ja henkilökunta mahtuvat Mikkelin lukion tiloihin ilman lisäkustannuksia. Lisäksi kaupunginjohtajan alkuperäisen esityksen mukaisesti yhdistetään Mikkelin etä- ja aikuislukio sekä Otavian Nettilukio. Kehitetään lukioiden sekä korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyötä. Kehittämistyön yhteydessä päätetään aikuislukiokoulutuksen sijoittumisesta konsernissa. Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin kustannusten alentamiseksi.

16. Valtuutettu Jyrki Koivikko esitti valtuutettu Mali Soinisen kannattamana lisätoimenpiteeksi, että Vanhalan koulu lakkautetaan vuonna 2020 Kalevankankaan koulun kirjaston lopetettua toimintansa. Vanhalan koulun oppilaat mahtuvat Kalevankankaan koulun tiloihin ilman lisätilojen rakentamista. Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin kustannusten alentamiseksi. Kalevankankaan koulun kirjaston lopetettua toimintansa Vanhalan koulun oppilaat mahtuvat Kalevankankaan koulun tiloihin ilman lisätilojen rakentamista.

17. Valtuutettu Pekka Pöyry esitti valtuutettujen Petri Pekosen, Jaakko Väänäsen ja Satu Taavitsaisen kannattamana seuraavan toimenpidealoitteen:

”Keskustan valtuustoryhmä esittää, että valtuustossa 18.3.2019 käsittelyssä olevassa palvelusuunnitelman talouden tasapainoitustoimenpiteissä esitettyyn kunnallisveron 1 %-yksikön tuottotason mahdolliseen korotukseen ja veropohjan kohdentamiseen palataan vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.
Edellytyksenä kunnallisveron nostolle on, että palvelusuunnitelman talouden tasapainoitustoimenpiteissä mainitut muut toimenpiteet vastuutuksineen ja henkilösopeutuksen aikatauluineen on saatu annettujen seikkaperäisten selvitysten pohjalta liikkeelle. Erityisenä tarkastelun kohteena on Essoten ja sen hallituksen antama uskottava ja luotettava selvitys kuluvan ja tulevien vuosien kuntayhtymän kuntien maksuosuuksien tasosta.
Elleivät edellä mainitut asiat ole edenneet määrällisesti ja aikataulullisesti, velvoitetaan kaupunginhallitus avaamaan ja valmistelemaan kaupungin taloutta tervehdyttävä palvelurakennesuunnitelma uudelleen.”

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavia esityksiä.

1. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jussi Marttisen muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jussi Marttisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa ääntä ja 18 ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 5.

Merkitään, että valtuutettu Jyrki Koivikko jätti seuraavan eriävän mielipiteen: ”Ensin tulee rauhassa selvittää lentokentän muut mahdolliset liiketoiminta- ja elinvoimamahdollisuudet, joihin liittyviä neuvotteluja käydään yhä parasta aikaa. Maavoimien esikunnan kanssa tulee jatkaa keskustelua Mikkelin lentokentän tarpeellisuudesta puolustusvoimille. Lentokenttä on olennainen Mikkelin elinvoiman kehittämisen kannalta.”

2. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Olli Marjalaakson muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat varavaltuutettu Olli Marjalaakson esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 jaa ääntä, 16 ei ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 6.

3. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jyrki Koivikon muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jyrki Koivikon esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 40 jaa ääntä ja 11 ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 7.

4. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Mali Soinisen muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Mali Soinisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa ääntä ja 12 ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 8.

5. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Elina Höltän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Elina Höltän esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 40 jaa ääntä ja 11 ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 9.

6. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jaakko Väänäsen muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jaakko Väänäsen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 jaa ääntä, 22 ei ääntä ja 3 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 10.

7. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jaakko Väänäsen muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jaakko Väänäsen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 42 jaa ääntä, 8 ei ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 11.

8. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Oskari Valtolan muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Oskari Valtolan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa ääntä, 16 ei ääntä ja 2 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 12.

9. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Juhani Oksmanin muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Juhani Oksmanin esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 32 jaa ääntä, 14 ei ääntä ja 5 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 13.

10. Vesa Himasen muutosesitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

11. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Paavo Puhakan muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Paavo Puhakan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa ääntä, 13 ei ääntä ja 3 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 14.

12. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Juha Vuoren muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Juha Vuoren esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa ääntä, 11 ei ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 15.

13. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Eero Ahon muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Eero Ahon esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 36 jaa ääntä, 12 ei ääntä ja 3 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 16.

14. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Olli Miettisen muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Olli Miettisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 36 jaa ääntä, 12 ei ääntä ja 3 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 17.

15. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jyrki Koivikon muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jyrki Koivikon esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 37 jaa ääntä, 11 ei ääntä ja 3 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 18.

16. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jyrki Koivikon muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jyrki Koivikon esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa ääntä, 11 ei ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Liite 19.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko valtuutettu Pekka Pöyryn esittämä toimenpidealoite hyväksyä yksimielisesti. Ei hyväksytty, joten puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Pekka Pöyryn esittämää toimenpidealoitetta äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 jaa ääntä, 32 ei ääntä ja 2 tyhjää ääntä. Puheenjohtaja totesi, että toimenpidealoite hyväksyttiin. Liite 20.

Merkitään, että äänestysluettelot liitetään pöytäkirjaan. Liitteet 5-20.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauot klo 19.00-19.10 ja 21.50-22.00.

Merkitään, että valtuutettu Kerttu Hakala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja hänen tilalleen saapui varavaltuutettu Pekka Heikkilä.

Merkitään, että valtuutetut Risto Rouhiainen, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen ja Olli Miettinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2019 mukaan palvelusuunnitelman valmistuessa maaliskuussa 2019 päätetään palvelusuunnitelman linjauksiin perustuen yksilöidyistä sopeutustoimenpiteistä, jotka vaikuttavat palvelujen laatuun ja määrään. Palvelusuunnitelman tarkistamiseen kytkeytyy myös jo aiemmin sovittujen henkilöstösäästötavoitteiden tarkistaminen, joiden toteuttamisen edellytyksenä on palvelujen laatuun ja määrään tehtävät muutokset. Palvelusuunnitelmaa on käsitelty kaupunginhallituksessa 4.3.2019 ja YT-neuvottelukunnassa 7.3.2019.

Vuoden 2019 talousarviokirjan s. 25 mukaan kaupungin taloudellisena tavoitteena on nostaa vuosikate 25–30 miljoonan euron tasolle vuodesta 2020 alkaen. Suunnitelmakaudelle 2020­–2023 tasapainotustarpeeksi arvioitiin 10–15 miljoonaa euroa talousarviossa 2019 jo sovittujen kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteiden lisäksi. Talouden tasapainotustarvetta on talousarvion 2019 hyväksymisen jälkeen lisännyt Essoten odotettua suurempi n. 15 000 000 euron alijäämä vuodelta 2018, jonka vuoksi Essoten kuntalaskutus ylitti talousarvion Mikkelin osalta 11 000 000 euroa eli kuntalaskutus oli noin 191 000 000 euroa. Essoten talousarvion 2019 mukaisen 184 000 000 euron kuntalaskutuksen arvioidaan ylittyvän selvästi myös vuonna 2019. Mikkelin kaupunki edellyttää Essotelta yhteensä 6 miljoonan euron talouden sopeutusta vuosina 2019–2021, mikä sisällytetään lisätalousarvioon.

Palvelusuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja niiden vuosittaiset euromääräiset vaikutukset on esitetty esityslistan liitteessä. Palvelusuunnitelmaesityksen mukaisten toimenpiteiden vaikutus vuosina 2019–2022 on yhteensä 13 155 000 euroa. Kun huomioidaan kaupunkirakenneselvityksessä jo hyväksyttyjen säästötoimenpiteiden yhteisvaikutus v. 2019–2022, 7 068 304 euroa, on palvelusuunnitelmassa esitettyjen ja kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteiden yhteisvaikutus vuosina 2019–2022 kaikkiaan 20 223 304 euroa ilman veronkorotuksia.

Talouden tasapainotustoimenpiteisiin sisältyy 7 000 0000 euroa verokorotuksia vuodelle 2020. Veronkorotuksista ja niiden kohdentumisesta tulo- ja kiinteistöveroihin päätetään talousarvion 2020 yhteydessä. Veronkorotukset sisältäen talouden tasapainotustoimenpiteet ovat yhteensä 27 223 304 euroa vuosina 2019–2022, ja lisäksi kaupunkirakenneselvityksen vaikutukset 2023–2024 huomioiden talouden tasapainotustoimenpiteet ovat yhteensä 29 023 598 euroa vuosina 2019–2024.

Aluekoulujen investointimallia selvitetään kokonaisuutena mm. elinkaarimallilla. Esitys investointien toteutusmallista ja suunnitelma aluekoulujen rakentamisaikataulusta tehdään keväällä 2019.

Palvelusuunnitelman yhteydessä hyväksytyt talouden tasapainotustoimenpiteet viedään talousarvioon 2019 lisämäärärahamuutoksina talouden seurannan 3/2019 käsittelyn yhteydessä. Tässä yhteydessä kohdistetaan myös palvelusuunnitelman mukaisten säästöjen jakautuminen toimialueille. Liitteenä on lisätalousarvio vuosille 2019–2022.

Ennen lopullisia päätöksiä on huolehdittava, että valmistelu sisältää päätöksen sisällöstä ja luonteesta riippuen tarpeen mukaan henkilökunnan YT-menettelyn, kuntalaisten kuulemisen ja/tai muut selvitykset, kuten yritys-, maaseutu- ja lapsivaikutusten arvioinnin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy palvelusuunnitelman, talouden tasapainotustoimenpiteet ja toimenpiteiden pohjalta tehdyn lisätalousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. Palvelusuunnitelman yhteydessä hyväksytyt talouden tasapainotustoimenpiteet viedään talousarvioon 2019 lisämäärärahamuutoksina talouden seurannan 3/2019 käsittelyn yhteydessä.

Lisäksi todetaan, että jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisten toimielimien erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että liitteessä esiin tuotu esitys veronkorotusten tarpeesta huomioidaan vuoden 2020 veroprosenteista päätettäessä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana

 1. Markku Aholainen esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että leikkaus yksityisteiden avustuksesta poistetaan.

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Markku Aholaisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori) ja 8 ei-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry). Puheenjohtaja totesi, että Markku Aholaisen muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

  Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
  "Mikkelin kaupungin taloustilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea. Vuoden 2018 tulos on arviolta 13,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Vuoden 2019 tulos näyttää olevan noin 10 miljoonaa euroa negatiivinen ja kumulatiivinen alijäämä tämän vuoden jälkeen on 17,6 miljoonaa euroa. Isot kaupungin palvelurakennetta korjaavat investoinnit ovat käynnistymässä. Kaupungin talouden sopeuttamistarve on seuraavien kahden vuoden aikana lähes 15 miljoonaa euroa.

  Mikkelin kaupungin palvelurakenne on verrokkikaupunkeja kalliimpi. Taustalla ovat aiemmat kuntaliitokset, kaupungistumisen aiheuttama muuttoliike sekä väestön väheneminen, joiden aiheuttamaan sopeuttamistarpeeseen ei ole reagoitu aiemmin.

  Talous kääntyy positiiviseksi, jos toimintakatteeseen saadaan vuonna 2019 10 meuron ja vuonna 2020 lisää 10 meuron sopeutus. Tällöin toimintakate kasvaisi kahtena peräkkäisenä vuonna hiukan alle nollan prosentin vauhtia ja tämän jälkeen entisellä kasvulla. Vuoteen 2021 mennessä kaupungin talous ei käänny positiiviseksi ilman veronkorotusta ja 20 miljoonan euron sopeutusta – vuosina 2019 ja 2020. Samalla kaikissa aiemmin tehdyissä päätöksissä on sopeutus saatava täydellisesti täytäntöön."
   

 2. Armi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana, että säästöä ei hyväksytä osaksi palvelusuunnitelman esitystä, koska ”Mikkelin kaupungin konsernissa olevien kiinteistöyhtiöiden taholta on useaan otteeseen annettu lausunto, että niiden yhdistämisestä ei ole heti saatavissa suoria säästöjä. Arvioiden mukaan yhtiöiden yhdistämisestä tulee fuusioitumisvuonna ennemminkin kuluja kuin säästöjä. Nyt jo on nähty saatavan säästöjä yhtiöiden välisen yhteistyön tuloksena. Säästöjä yhteistyön tiivistämisen avulla on saatavissa jatkossakin ilman fuusioprosessin aloittamista. Pakottamalla yhtiöt yhteen vapaaehtoisen yhteistyön sijaan, saattaa vain vaikeuttaa tilannetta.

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

  Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
  "Mikkelin kaupungin konsernissa olevien kiinteistöyhtiöiden taholta on useaan otteeseen annettu lausunto, että niiden yhdistämisestä ei ole heti saatavissa suoria säästöjä. Arvioiden mukaan yhtiöiden yhdistämisestä tulee fuusioitumisvuonna ennemminkin kuluja kuin säästöjä. Nyt jo on nähty saatavan säästöjä yhtiöiden välisen yhteistyön tuloksena. Säästöjä yhteistyön tiivistämisen avulla on saatavissa jatkossakin ilman fuusioprosessin aloittamista. Pakottamalla yhtiöt yhteen vapaaehtoisen yhteistyön sijaan, saattaa vain vaikeuttaa tilannetta."
   

 3. Markku Aholainen esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että Otavan yhteispalvelupisteen siirrosta kirjastolle luovutaan.

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Markku Aholaisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori) ja 8 ei-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry). Puheenjohtaja totesi, että Markku Aholaisen muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
   
 4. Esittelijä muutti esitystään siten, että liikuntapaikkakohdasta poistetaan maininta Kisakaaresta ja summa puolitetaan 200.000 euroon (60.000 euroa vuodelle 2020 ja 140.000 euroa vuodelle 2021). Armi Salo-Oksa esitti Juha Vuori kannattamana, että liikuntapaikkojen kustannuksia alennetaan 400 000 € kahden vuoden aikana lautakunnan selvityksen perusteella.

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän muutosesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän muutosesitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.​ 

  Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
  "Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin kustannusten alentamiseksi. Selvityksen perusteella tehtävän kustannusten alentaminen tulisi olla alkuperäisen esityksen mukainen 400 000 € muutetun 200 000 € sijasta."
   
 5. Markku Aholainen esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että Otavan ja Anttolan nuorisotilat yhdistetään koulujen yhteyteen ja kokonaissäästö on 30.000 euroa kohdennettuna vuodelle 2020. Muilta osin selvitetään nuorisotilojen palveluverkko yhdessä nuorten kanssa.

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Markku Aholaisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori) ja 8 ei-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry). Puheenjohtaja totesi, että Markku Aholaisen muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

  Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan eriävän mielipiteen. 
   
 6. Esittelijä muutti esitystään siten, että aluejohtokuntia koskevasta esityksestä poistetaan maininta kumppanuuspöydästä ja säästö pienennetään 75.000 euroon (12.500 euroa vuosille 2020 ja 2021 ja 50.000 euroa vuodelle 2022). Armi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana, että aluejohtokuntien toiminnasta leikataan 160.000 euroa vuodesta 2021 alkaen.

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän muutosesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän muutosesitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.​ 

  Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
  "Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin kustannusten alentamiseksi. Kokoomus ei voi hyväksyä sitä, että Mikkelin kaupunki säästää ennemmin kehittämisrahoista kuin hallinnosta." 
   
 7. Markku Aholainen esitti Kirsi Olkkosen kannattamana, että kirjastoratkaisussa säästötavoite on 70.000 euroa kohdistettuna vuodelle 2020 ja kirjastojen palveluverkosta ja -rakenteesta tehdään erillinen kehittämisprojekti.

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän muutosesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat  esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Markku Aholaisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori) ja 8 ei-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry). Puheenjohtaja totesi, että Markku Aholaisen muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.​ 

  Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan eriävän mielipiteen.
   
 8. Esittelijä muutti esitystään siten, että lukion ja muun toisen asteen toimintojen säästötavoite on 150.000 euroa kohdennettuna vuodelle 2022. Lisäksi Armi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana, että "Ristiinan lukio lakkautetaan vuonna 2020. Kaikki opiskelijat ja henkilökunta mahtuvat Mikkelin lukion tiloihin ilman lisäkustannuksia. Lisäksi alkuperäisen esityksen mukaisesti yhdistetään Mikkelin etä- ja aikuislukio sekä Otavian Nettilukio. Kehitetään lukioiden sekä korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyötä. Kehittämistyön yhteydessä päätetään aikuislukiokoulutuksen sijoittumisesta konsernissa."

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän muutosesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän muutosesitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.​ 

  Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
  "Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin kustannusten alentamiseksi."
   
 9. Armi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana, ettei lentokentän säästöä hyväksytä osaksi palvelusuunnitelman esitystä.

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.​ 

  Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
  "Kaupunginhallitus on päättänyt jo kesäkuussa 2018, että lentokentän toimintaa tullaan tarkastelemaan uudelleen kesäkuussa 2019. Kokoomus ei halua vaarantaa tällä hetkellä olevia sopimusneuvotteluja, jotka ovat jo varsin pitkällä. Peräänkuulutamme myös toimia, jotta kaupunki kuulee asiassa Maavoimien esikuntaa."
   
 10. Esittelijä muutti esitystään siten, ettei tuntikehykseen kohdenneta säästöjä. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 
   
 11. Armi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana, ettei sosiaali- ja terveyspalveluiden säästöä hyväksytä osaksi palvelusuunnitelman esitystä. Perustelu "Kokoomus ei näe realistisena 6 miljoonan euron säästöjä kolmessa vuodessa Essoten toiminnasta ottaen huomioon laskennallisen 2,6 % vuosittaisen sote-kustannusten nousun sekä alueemme vanhenevan väestön. Lisäksi Essote on jo nyt yksi valtakuntamme edullisimmin sote-palveluja tuottavista organisaatioista. Kaupungin omistajaohjausta on tehostettava niin, että Essoten kustannusten nousua on edelleen hillittävä ja palvelurakennetta on tehostettava. Säästöjä ei ole realistista ottaa osaksi palvelusuunnitelmaa, sillä kyseinen asia ei ole kaupunginhallituksen päätösvallan alainen."

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.​ 

  Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
  "Kokoomus ei näe realistisena 6 miljoonan euron säästöjä kolmessa vuodessa Essoten toiminnasta ottaen huomioon laskennallisen 2,6 % vuosittaisen sote-kustannusten nousun sekä alueemme vanhenevan väestön. Lisäksi Essote on jo nyt yksi valtakuntamme edullisimmin sote-palveluja tuottavista organisaatioista. Kaupungin omistajaohjausta on tehostettava niin, että Essoten kustannusten nousua on edelleen hillittävä ja palvelurakennetta on tehostettava. Säästöjä ei ole realistista ottaa osaksi palvelusuunnitelmaa, sillä kyseinen asia ei ole kaupunginhallituksen päätösvallan alainen."
   
 12. Arrmi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana lisätoimenpiteeksi, että Vanhalan koulu lakkautetaan vuonna 2020. Kalevankankaan koulun kirjaston lopetettua toimintansa. Vanhalan koulun oppilaat mahtuvat Kalevankankaan koulun tiloihin ilman lisätilojen rakentamista. Säästötavoite 160.000 euroa. 

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.​ 

  Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
  "Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin kustannusten alentamiseksi. Kalevankankaan koulun kirjaston lopetettua toimintansa. Vanhalan koulun oppilaat mahtuvat Kalevankankaan koulun tiloihin ilman lisätilojen rakentamista."
   
 13. Armi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana lisätoimenpiteeksi, että "Sopeutustoimien tuloksena haetaan yhteensä 6 %:n säästövaikutusta henkilöstökustannuksista huomioiden sijaisuudet, määräaikaisuudet ja eläköitymiset. Jos tämä ei riitä, haetaan säästöjä Yhteistoimintalain (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa; https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070449) § 4 kautta. Lisäksi esitän, että sopeutustoimien vaikutus henkilöstökustannuksissa on 2,2 miljoonaa euroa vuonna 2019, 2,2 miljoonaa euroa vuonna 2020 sekä miljoona euroa vuonna 2021."

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.​ 

  Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
  "Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin kustannusten alentamiseksi."
   
 14. Armi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana lisätoimenpiteeksi, että varhaiskasvatukseen suunnitellut lisäkustannukset vuodesta 2020 alkaen (375.000,00 € vuodessa) siirretään vuodelle 2024 taloustilanteen niin salliessa. Tätä uutta palvelua ei voida laittaa täytäntöön kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi.

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.​ 

  Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
  "Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä kaupungin kustannusten alentamiseksi. Näitä uusia kustannuslisäyksiä ei voida laittaa täytäntöön kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi."
   
 15. Esittelijä muutti esitystään siten, että verotulojen tavoitetta korotetaan 1.500.000 eurolla eli yhteensä 8.800.000 euroon. Armi Salo Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana, että verotulojen lisäys tavoite on 7.000.000 euroa (0,5 prosenttiyksikön veronkorotusta esitetyn 1,0 prosenttiyksikön sijasta). 

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän muutosesityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän muutosesitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Armi Salo-Oksan esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Markku Aholainen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 3 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutosesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.​ 

  Merkitään, että Jyrki Koivikko, Juha Vuori ja Armi Salo-Oksa jättivät asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
  "Verotuksen kohottaminen yhden prosenttiyksikön tasoisesti 8,8 miljoonalla eurolla vaikuttaa ihmisten ostokykyyn, alueen elinvoimaan ja yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin."
   
 16. Esittelijä täydensi esitystään siten, että "Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että palvelusuunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan hallitukselle kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle viedään tiedoksi vastaava raportointi neljännesvuosittain talouden seurannan yhteydessä. Seurantaan perustuen kaupunginhallitus tarvittaessa päättää toimenpiteistä talouden tasapainon saavuttamiseksi. Valmistelutoimet käynnistetään välittömästi kaupunginvaltuuston hyväksyttyä toimenpiteet. Hyväksyttyjä toimenpiteitä suositellaan toteutettavaksi ennakoidusti. Henkilöstövaikutustavoitteet ovat velvoittavia vuoteen 2023 mennessä sekä johtamisen toiminnan ja prosessien kehittämisen vaikutukset vuoteen 2021 mennessä." Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muilta osin päätösesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että pöytäkirjan liitteeksi lisätään palvelusuunnitelman ohjausryhmän 4.3.2019 kaupunginhallitukselle luovuttama Perlacon Oy:n laatima palvelusuunnitelma 2019.

Valmistelija

 • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin talousarvion 2019 mukaan palvelusuunnitelman valmistuessa maaliskuussa 2019 kaupunki päättää palvelusuunnitelman linjauksiin perustuen yksilöidyistä sopeutustoimenpiteistä, jotka vaikuttavat palvelujen laatuun ja määrään. Nämä palvelusuunnitelman sopeutustoimenpiteet vaikuttavat myös Anttolan alueen palveluiden laatuun ja määrään. Vaikutuksia Anttolaan tarkastellaan kokouksessa.

Palvelusuunnitelmassa esitettyjen sopeutustoimenpiteiden vahvistaminen on ollut kaupungin hallituksen käsittelyssä 11.3.2019 ja kaupunginvaltuuston käsittelyssä 18.3.2019. Käsittelyjä on edeltänyt konsulttiyhtiö Perlacon Oy:n työ sekä palvelusuunnitelman ohjausryhmän työ, joka alkoi loppuvuonna 2018.

Palvelusuunnitelmaa työstettiin kaupungissa niin nopealla aikataululla, ettei Anttolan aluejohtokunta ehtinyt antaa lausuntoa suunnitelmasta ja siinä esitetyistä sopeutustoimenpiteistä. Mikkelin aluejohtokunnilta ei pyydetty lausuntoja palvelusuunnitelman sopeutustoimenpiteistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt palvelusuunnitelmaa kokouksessaan 18.3.2019 § 35, joka käsittely lisätään pöytäkirjaan. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.