Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kohdeavustus, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry

MliDno-2019-52

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry on hakenut Anttolan aluejohtokunnalta yhteensä 900 euron kohdeavustusta uuden vuoden ilotulituksen toteuttamista varten vuodenvaihteessa 2018–2019 (kustannus 300 euroa) sekä perheretken toteuttamista varten (bussikuljetuksen kustannukset 600 euroa).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta ei myönnä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry:lle kohdeavustusta jo tapahtuneen uudenvuoden ilotulituksen toteuttamista ja perheretken toteuttamista varten, koska hakemuksen kohteet eivät vastaa avustusperiaatteita. Kohdeavustusta tulee hakea ennen toteutettavaa hanketta ja se maksetaan kertasuorituksena jälkikäteen selvitystä vastaan. Kohdeavustusta ei myönnetä matkakustannuksiin. Anttolan aluejohtokunta kehottaa hakijaa tutustumaan avustusperiaatteisiin ja hakemaan jatkossa avustuksia jo ennen toteutettavia hankkeita.

Päätös

Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja muutti esitystä seuraavasti:

Anttolan aluejohtokunta ei myönnä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry:lle kohdeavustusta jo tapahtuneen uudenvuoden ilotulituksen toteuttamista varten, koska hakemuksen kohde ei vastaa avustusperiaatteita. Kohdeavustusta tulee hakea ennen toteutettavaa hanketta ja se maksetaan kertasuorituksena jälkikäteen selvitystä vastaan. Anttolan aluejohtokunta kehottaa hakijaa tutustumaan avustusperiaatteisiin ja hakemaan jatkossa avustuksia jo ennen toteutettavia hankkeita.

Perheretkeä koskien kohdeavustuksen hakijalta tuli seuraava muutos hakemukseen: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry ei hae kohdeavustusta perheretken bussikuljetuksen kustannusten kattamiseen vaan pääsylippujen hinnan ja eväskulujen kattamiseen 600 euron osalta. Perheretken kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 1200 euroa. Anttolan aluejohtokunta myöntää enintään 600 euron kohdeavustuksen perheretken lippu- ja eväskulujen kattamiseen.

Puheenjohtaja tiedusteli aluejohtokunnan jäseniltä, voidaanko puheenjohtajan muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Suvi Salonranta ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16