Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Anttolan alueen tiealueiden turvallisuuden parantaminen

MliDno-2019-228

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on saanut useita yhteydenottoja paikallisilta asukkailta Anttolan alueella sijaitsevista, turvattomiksi koetuista tiealueista. Aluejohtokunta on välittänyt tiedot näistä turvattomiksi koetuista tiealueista Mikkelin kaupungille ja niiltä osin myös ELY-keskukselle kuin tiealueet ovat ELY-keskuksen vastuilla. Aluejohtokunta on pyrkinyt esityksillään edistämään alueen turvallisuutta muun muassa seuraavilta osin:

  • koulukuljetusten linja-autoreitin muuttaminen kulkemaan Mikkelintien sijaan Taipaleentien kautta
  • Anttolan sisääntuloväylien välillä olevan Hovinmäki-Palosenlampi osuuden nopeusrajoituksen laskeminen 60 km/tunnissa (nykyisin 80 km/h)
     

Toistaiseksi tilanne ei kuitenkaan ole näiden tiealueiden osilta muuttunut.

Mikkelin seudulla on käynnistynyt kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien laatiminen kuntien, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja poliisin yhteistyönä. Liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuvat vuoden 2019 lopussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta esittää Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja poliisille, että seuraavat tiealueet otettaisiin liikenneturvallisuussuunnitelman myötä tarkasteluun ja ryhdyttäisiin tarvittaviin toimenpiteisiin tiealueiden turvallisuuden edistämiseksi:

  • koulukuljetusten linja-autoreitin muuttaminen kulkemaan Mikkelintien sijaan Taipaleentien kautta
  • Anttolan sisääntuloväylien välillä olevan Hovinmäki-Palosenlampi osuuden nopeusrajoituksen laskeminen 60 km/tunnissa (nykyisin 80 km/h)

Päätös

Hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Anttolan johtokunta esittää Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja poliisille, että seuraavat tiealueet otettaisiin liikenneturvallisuussuunnitelman myötä tarkasteluun ja ryhdyttäisiin tarvittaviin toimenpiteisiin tiealueiden turvallisuuden edistämiseksi:

  • hidasteiden, suojateiden ja/tai nopeusnäytön järjestäminen Mikkelintien alkupäähän
  • Anttolan sisääntuloväylien välillä olevan Hovinmäki-Palosenlampi osuuden nopeusrajoituksen kriittinen tarkastelu tiealueen turvallisuuden edistämiseksi (onko nopeusrajoituksen laskeminen nykyisestä 80 km/tunnissa mahdollista esim. 60 km/tunnissa)

Tiedoksi

Pohjois-Savon ELY-keskus, Itä-Suomen poliisilaitos

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.