Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Anttolan aluejohtokunnan lausunto Luonterin rantayleiskaavan muutoksesta / osa tilasta Syvälahti 491-483-6-104, Piekälänsaari

MliDno-2018-2486

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on saanut lausuntopyynnön koskien Luonterin rantayleiskaavan muutosehdotusta.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajan aloitteesta. Kaava- alue sijaitsee Mikkelin Anttolan taajamasta noin 6 km itään Saimaan vesistöön kuuluvan Luonterin Kiukuanselän ranta- alueella ja käsittää osan tilasta Syvälahti 491-483- 6- 104.

Kaavan tavoitteena on muuttaa yksi RA- rakennuspaikka viereiseen alueeseen kuuluvaksi maa- ja metsätalousalueeksi (M- 1), kaavamuutoksella poistetaan yksi lomarakennuksen rakennuspaikka. Mitoitus alueella pienenee RA- rakennuspaikan poistamisen vuoksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 27.11.2018—7.1.2019. Kaavahankkeesta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnittelupalvelujen toimesta lähettämällä 27.11.2018 päivätty ehdotus asiakirjoineen sekä kirjelmä, jonka mukaan heille oli varattu 30 pv aikaa esittää lausuntonsa ja mielipiteensä kaavahankkeesta. Lausuntoja tai mielipiteitä muutoksesta ei ole saatu.

Kaupunginhallitus on alustavasti hyväksynyt kaupunkiympäristölautakunnan esityksestä Luonterin rantayleiskaavan muutosehdotuksen (Piekälänsaari) koskien osaa tilasta Syvälahti 491- 483- 6- 104. Kaupunginhallitus on asettanut sen julkisesti nähtäville ja pyytänyt siitä lausuntoja rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Anttolan aluejohtokunnalta, Etelä- Savon pelastuslaitokselta, Etelä- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä- Savon maakuntaliitolta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa Gestranius, opintoasiainvastaava, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta puoltaa rantayleiskaavan muutosehdotusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jari Ahonen, Jouni Riihelä, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.