Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus, Vanhan koulun kutojat

MliDno-2019-52

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhan koulun kutojat on hakenut Anttolan aluejohtokunnalta 500 euron kohdeavustusta harrasteryhmän käytössä olevan tilan vuokran maksuun (vuositasolla n. 480 euroa), polttopuiden hankintaan (n. 250 euroa) sekä pihan ja tien talviauraukseen (n. 180–200 euroa vuodessa). Näiden juoksevien kulujen kustannukset ovat yhteensä 730 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa Gestranius, opintoasiainvastaava, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta ei myönnä Vanhan koulun kutojille avustusta juoksevien kulujen kattamiseen. Mikkelin kaupungin avustusperiaatteiden mukaisesti aluejohtokuntien kohdeavustuksia myönnetään mikkeliläisille yhdistyksille kertaluontoisten hankkeiden toteuttamiseen, jotka eivät kuulu Mikkelin kaupungin muiden avustusten piiriin.  Juoksevina kuluina tilavuokrat, polttopuiden hankinta ja teiden auraukset eivät vastaa avustusperiaatteita.

Päätös

Hyväksyttiin. Anttolan aluejohtokunta kehottaa hakijaa tutustumaan Mikkelin kaupungin muihin avustusvaihtoehtoihin ja avustusperiaatteisiin.

Tiedoksi

Vanhan koulun kutojat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16