Anttolan aluejohtokunta, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Roskat pois 8.5.2018 Anttolasta, Anttolan lähiympäristön siistiminen

MliDno-2018-916

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Roskat pois –tapahtuma järjestetään Anttolassa 8.5. Tapahtuman järjestävät Mikkeli Nuorten työpajat, YIT viherpalvelut ja Suomen vapaa-ajan kalastajat. Aluejohtokunta voisi osallistua tapahtumaan maksamalla makkara- ja mehutarjoilun kustannukset. Vapaa-ajan Kalastajat ovat muuten vastuussa käytännön järjestelyistä. Kustannusarvio on 100 euroa ja osallistujamääräksi arvioidaan 30-40 henkilöä. Tapahtumasta voidaan ilmoittaa Satamasi Saimaalla –ryhmässä ja Anttolan Sanomissa. Aluejohtokunta maksaa Anttolan Sanomien ilmoituksen.

Anttolassa on lisäksi kiinnitetty huomiota siihen, että keskustaajaman ja Pölkinlahden alueet kaipaavat siistimistä. Pajatien risteyksen opasteet ja kyltit kaipaavat uusimista siten, että niissä on ajantasaista tietoa. Kirkonkylän keskusta-alueella on syytä purkaa tai siistiä tyhjiä kiinteistöjä. Pölkinlahden asuinalueen keskeneräisten tonttien rakentamisvelvoitteet on syytä selvittää ja tontit kaipaavat raivausta. Alueen asukkaat kokevat alueen viihtyisyyden ja houkuttelevuuden laskeneen vuosia keskeneräisinä ja hoitamattomina olleiden tonttien takia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta osallistuu tapahtuman järjestämiseen ja maksaa makkara- ja mehutarjoilun kustannukset sekä Anttolan Sanomien ilmoituksen kustannukset.

Lisäksi aluejohtokunta esittää kaupunkiympäristölautakunnalle, että se ryhtyy toimiin esittelytekstissä mainittujen ympäristön siisteyteen liittyvien epäkohtien korjaamiseksi.

Päätös

Anttolan vapaa-ajan kalastajat järjestää makkara- ja mehutarjoilun. Anttolan aluejohtokunta kustantaa ko. tarjoilun. Anttolan aluejohtokunta siistii sataman ilmoitustaulun. 

Esityksestä poistettiin Anttolan Sanomiin tapahtumasta ilmoittamisesta, koska se ei enää ehdi.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta, Marko Vuorinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16