Anttolan aluejohtokunta, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Hallavuoren ulkoilureitin kehittäminen

MliDno-2017-2512

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

" Anttolassa on paikallisten toimesta tuotu esille, että Hallavuoren ulkoilureitti haluttaisiin kävelijöiden ympärivuotiseen käyttöön. Tällä hetkellä reitti on talvisin hiihtäjien käytössä, jonka kunnossapidosta vastaa kaupunki. Myös kannattajia on ollut, että ulkoilureitti olisi talvisin hiihtäjien aktiivisessa käytössä. Toisaalta on esitetty, että reitti olisi liian haasteellinen jyrkkien mäkien vuoksi hiihtäjille. Kuitenkin esimerkiksi koululaiset hiihtävät reittiä mielellään. - - Anttolan aluejohtokunta esittää liikunta- ja nuorisopalveluille sekä Mikkelin matkailulle, että tarkastelisi onko Hallavuoren reitti järkevää muuttaa pelkästään kävelijöiden ulkoilureitiksi. Esitetään selvitettäväksi, mikä on tällä hetkellä kävelijöiden sekä hiihtäjien käyttöaste sekä mitkä olisivat vaihtoehtoiset ulkoilureitit hiihtäjille tai kävelijöille ja jos ulkoilureitti katsotaan kannattavaksi muuttaa pelkästään kävelijöiden ympärivuotiseen käyttöön, niin ylläpitääkö tällöin kaupunki ko. ulkoilureittiä. Anttolan aluejohtokunta pyytää matkailulta kannanottoa, onko Mikkelin matkailulla näkemystä kumpana ulkoilureitti kannattaisi säilyttää ottaen huomioon mahdollisen luontomatkailun keskuksen alkamisen Anttolassa." (Anttolan aluejohtokunta, 16.12.2019, § 164)

Päätösehdotus

Esittelijä

Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta käsittelee asian uudelleen. Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta päätti vetää pois aiemman esityksensä ja pyytää selvitystä liikunta- ja nuorisopalveluilta, miten Anttolan aluejohtokunnan tulisi käyttää strategisten hankkeiden määräraha, 1000 €, Hallavuoren reitin ja laavun jatkokehittämiseen. Anttolan aluejohtokunta pyytää lisäksi selvitystä, onko Anttolassa mahdollista paikkaa uudelle kävelyreitille.

Kuvaus

Anttolan vuoden 2020 yksi strategisista hankkeista on toteuttaa Hallavuoren laavulle kulkureitti. Mikkelin liikunta- ja nuorisopalvelut toteuttaa kulkureitin laavulle vuoden 2020 aikana. Kävelyreitin toteutus saa maksaa max. 1000,00 euroa (alv 0%). Hankinta maksetaan vuoden 2020 strategisten hankkeiden määrärahasta kustannuspaikalta 3500.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta varaa 1000,00 € kulkureitin toteuttamiseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.