Anttolan aluejohtokunta, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Anttolan kylätalo

MliDno-2017-2513

Kuvaus

" Mikkelin kaupungin strategia kannustaa kylätalomalliin, jossa aluekeskuksissa on yhteinen tila erilaisille aktiviteeteille ja rajapinta eri ikäisille toimia yhdessä keskenään. - -

Anttolan aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungin liikuntapalveluille, Mikkelin matkailulle, Hyvinvoiva asukas -hankkeelle, Anttolan pankkikiinteistön nykyiselle yrittäjälle, Mikkelin kaupungin nuorisopalveluille sekä paikallisille yhdistyksille, että Anttolan pankkisalissa tulisi tulevaisuudessa Anttolan kylätalo. Selvitetään, voisiko kylätalossa toimia yhdessä luontomatkailukeskus, yhdistystilat ja kyläläisten olohuone ja  voisiko tiloihin myös siirtää nuorisotilat sekä kuntosali Anttolatalolta (näiden vuokramenoja siirrettäisiin Anttolan pankkitilojen vuokrakustannuksiin). Edellä mainittujen toimijoiden kesken voidaan pohtia, miten pankkitalon kustannukset tulevaisuudessa hoidetaan ja miten kylätalokonsepti toimii. Erityisesti Anttolan kuntosali ja nuorisotilat vaativat uudelleen sijoitusta ja toimivuuden tarkastelua. - -

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti:

Merkitään tiedoksi, että asiaa on viety eteenpäin jo ennen kokousta.

Puheenjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti." (Anttolan aluejohtokunta, 30.1.2020, § 9)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta myöntää 2000,00 € tuen Anttolan kylätalon kehittämiseen ja mahdollisen toiminnan aloittamiseen, jos kylätalo käynnistyy.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:

Anttolan Asukasyhdistys ry käyttää rahan tarpeen mukaan. Aluejohtokunnan jäsenet Suvi Salonranta ja Sirpa Kauppi valvovat rahan käyttöä.

Lisäksi merkittiin tiedoksi seuraavaa:

  •  Anttolan Asukasyhdistys ry on tekemässä kylätalokiinteistöstä vuokrasopimuksen.
  • Hyvinvoiva asukas -hankkeen seuraava tapaaminen kylätaloon liittyen pidetään 5.3.2020.

Tiedoksi

Hyvinvoiva asukas -hanke/Annastiina Vesterinen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy/Maisa Häkkinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.