Anttolan aluejohtokunta, kokous 22.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

1. Anttolan matkailun kehittäminen

Juhani Penttinen on lähestynyt aluejohtokuntaa kirjeellä, jossa hän esittää toimenpiteitä Anttolan matkailun kehittämiseksi. Liitteenä kirjelmä.

2. Anttolan yhtenäiskoulun sisäilma ongelma

Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmaongelma on edelleen ratkaisematta. Tarvittavat korjaustoimenpiteet on esitetty tehtäväksi lokakuun loppuun mennessä. Esitetty valmistumisaikataulu on arvioitu liian lyhyeksi. Tilanne on koulun kohdalla kokonaisuudessaan varsin sekava. Tämän johdosta on tarvetta kokoontua, jossa on edustajat yhtenäiskoululta, sivistystoimen koulutoimesta, teknisen toimen edustaja sekä aluejohtokunnan edustaja.

3. Anttolan taajaman kaavatilanne

Anttolan asemakaava on tarpeellista päivittää, johtuen mm. siitä, kun kanavahanke on kaavan osalta rauennut. Lisäksi matkailulla on Anttolassa oma merkittävä osuus, joka tulisi paremmin huomioida asemakaavassa. Asemakaava-alueella on myös tapahtunut muita toiminnallisia muutoksia, jotka on myös päivitettävä. Asian avartamiseksi ja eteenpäin viemiseksi on syytä kutsua Mikkelin kaupungin kaavatoimen edustajia aluejohtokunnan kokoukseen kertomaan tämän hetkinen tilanne ja mikä on tuleva aikataulu asemakaavan päivittämisessä ja mitä toimenpiteitä se edellyttää.

4. Anttolan ikäihmisten vesijumppa tarve ja resurssit

Anttolassa, Anttolan hovissa on usean vuoden ajan järjestetty vesijumppaa ikäihmisille.

Mikkelin liikuntatoimi on tukenut ohjaajan palkkaamisella kolmea ryhmää ja Anttolan aluejohtokunta tukenut ohjaajan palkkaamista yhden ryhmän osalta. Viime vuosina on käyttäjien määrä lisääntynyt siinä määrin, että tarvetta on järjestää yksi tuettu ryhmä lisää kaupungin liikuntatoimen ylläpidettäväksi ohjaajan osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen

1. Asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

2. Asiasta käydään keskustelu aluejohtokunnan seuraavassa kokouksessa, jossa on mukana kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Osmo Ukkonen, terveystarkastaja Mari Pöyry, kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen, kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, yhtenäiskoulun rehtori Susanna Savander, aluejohtokunnan puheenjohtajat Jorma Harmoinen ja Tiina Leinonen sekä jäsen Ilpo Pylkkänen. Ennen kokousta tutustutaan yhtenäiskoulun tiloihin.

3. Kutsutaan Mikkelin kaupungin kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen ja asemakaava-arkkiterhti Tuija Mustonen aluejohtokunnan tammikuun kokoukseen antamaan tilanneselvitys.

4. Asia valmistellaan seuraavaan aluejohtokunnan kokoukseen.

 

 

 

Päätös

1-4 Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.