Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vanhan koulun kudontapiiri, käyttötilan tilavuokra, kohdeavustus (lisäpykälä)

MliDno-2017-478

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhan koulun tiloissa toimivan Anttolan kudontapiirin kudonnanharrastajat hakevat avustusta vuoden 2017 vuokraan. Tämän hetkinen vuokra on 456,60 euroa. Tilan lämmitystä hoidetaan sähkön lisäksi puilla keittiö-, eteis- ja luokkatilassa, joissa on kolme korkeaa "pönttöuunia" ja keittiössä hella. Alkuvuoden 2017 tarvittavat polttopuut on hankittu, joten siltä osin toimintamme on turvattu. Ryhmän koko on 15-18 henkilöä, ikäjakauma nykyisin +60 - 80 vuotta. Harrastus edistää virkistäytymistä ja yhdessä toimimista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Aluejohtokunta myöntää Anttolan kudonnanharrastajien toimitilojen ylläpitoon tukea 456,60 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Auri Ahvenainen, Eija Parkkinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi