Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Muut asiat

Valmistelija

 • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

 1. Aluejohtokunta varaa 500 euroa Anttolan Sanomien tilaamiseen uuden kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille.
   
 2. Sisäilmatyöryhmän raportista, että Anttolan koulurakennus puretaan (ei liikuntasalia) ja uusi koulu valmistuu vuonna 2018.
   
 3. Aluejohtokunta kutsuu kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen kuultavaksi Anttolan yhtenäiskouluhankkeesta, ajankohta täsmentyy myöhemmin.
   
 4. Aluejohtokunta nimeää edustajakseen koulun suunnittelutyöryhmään Tapani Korhosen.
   
 5. Siekkilän koululla olevasta Anttola-talon irtaimistosta osa palautetaan Anttola-talolle.
   
 6. Anttolan yhtenäiskoululla olevan flyygelin kunto tarkistetaan, jonka jälkeen päätetään sen korjauksesta/kunnostuksesta ja sen sijoituspaikasta.
   
 7. Anttolan yhtenäiskoululla olevat kaatuneitten taulut siirretään Anttolan-talon kirjastoon ja koululla oleva puuvitriini sisältöineen siirretään Pitkälahden erämajalle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi