Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys ry, perhekahvilan toiminnan aloittaminen, kohdeavustus (lisäpykälä)

MliDno-2017-464

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys hakee aluejohtokunnalta tukea 200 euroa perhekahvilan perustamiseen Anttolaan. Kahvila toimii kahden viikon välein ja mahdollistaa lapsiperheiden kokoontumisen yhteen. Aikuiset saavat kontakteja toisiin vanhempiin ja lapset pääsevät leikkimään keskenään. Paikka olisi Anttolan nuorisotalo. Toiminta on suunniteltu aloitettavaksi maaliskuussa 2017. Tilan vuokra on 5,50 e/h. Kahvilassa tarjoillaan ruokaa ja muita kahvilatuotteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Aluejohtokunta myöntää Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistykselle perhekahvilan aloittamiseen 200 euroa. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Titta Korpikallio ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ilmoitus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Titta Korpikallio

Tiedoksi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Anttolan yhdistys

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi