Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Anttolan aluejohtokunnan käyttötaloussuunnitelma 2017

MliDno-2017-346

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Mikkelin kaupungin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 19.12.2016 § 155 talousarvion vuodelle 2017. Tulosalueiden eri lautakunnat ja tulosyksiköt vahvistavat määrärahojen käytön omissa käyttösuunnitelmissaan vuodelle 2017.

Aluejohtokunnan käyttömääräraha on 35 000 euroa vuodessa ja määräraha on jaettu kahteen osioon nykyisen aluejohtokunnan käytettävissä olevaan ja uuden aluejohtokunnan käytössä olevaan. Käyttötaloussuunnitelma oheismateriaalina.

PAINOPISTEALUEET

Mikkelin strategia on kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategia, jota johdetaan kolmen hyvinvointiohjelman avulla: asukkaiden, elinkeinojen sekä luonnon avulla.

Anttolan aluejohtokunta painottaa edelleen toiminnassaan vuodelle 2017 seuraavia alueita;

Aluejohtokunnan rooli ja toiminta Mikkelin kaupungin organisaatiossa

Valtuustokausi jatkuu poikkeuksellisesti 31.5.2017 saakka ja uusi valtuusto aloittaa 1.6.2017. Tulevalla valtuustokaudella aluejohtokuntien toiminta tulee muuttumaan niin organisatorisesti kuin itse toimintatavoiltaan.

Anttolassa olevien kaupungin kiinteistöjen korjaus- ja laajennushankkeiden seuranta;  Anttola-talon, Anttolan yhtenäiskoulun koulukiinteistön muutos- ja korjaushankkeen ja Anttolan palvelukeskuksen peruskorjaus- ja muutostyön toteutuksen loppuun saattaminen.

Asukkaille kohdistuvien peruspalvelujen säilyttäminen; 
Anttolassa olemassa olevien sosiaali- ja terveyspalvelujen ylläpito, liikunta- ja nuorisotoiminnan aktivoimisen tukeminen. Anttolan alueella olevan teknisen toimen palvelujen riittävän tason ylläpito.

Paikallisen yritystoiminnan elinvoimaisuus
Yhteistyön lisääminen paikallisten yrittäjien kanssa, mm. olemalla mukana erilaisissa tapahtumissa. Tukemalla toimenpiteitä, joilla edesautetaan Anttolan sataman kunnostusta, alueen kaavoitusta, alueen viihtyvyyttä ja markkinointia. Anttolan asemakaavan päivittämisen loppuun saattaminen.

Tiedottaminen
Anttolan aluejohtokunta tiedottaa omasta toiminnastaan ja sen merkityksestä paikallislehdessä, Anttolan kotisivulla ja Mikkelin kaupungin kotisivulla sekä alueradiossa. Aluejohtokunta on mukana kesätapahtumassa ja joulutorin avauksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Aluejohtokunta hyväksyy käyttömäärärahan ja toimintasuunnitelman omalta osaltaan 31.5.2017 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi