Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Anttolan Urheilijat ry, Spurttis toiminnan tilavuokrat 2017, kohdeavustus (lisäpykälä)

MliDno-2017-477

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan Urheilijat ry tarjoaa ja kehittää Mikkelin kaupungin Anttolan kylän lapsille, nuorille ja aikuisille liikuntamahdollisuuksia. Toimintamuotoja ovat mm. lasten monilajiset liikuntakerhot MiniSpurttis ja Spurttis, nuorten palloilukerho MegaSpurttis jalkapallokerho, SpurttisGym, lisäksi on Ohjaajapankki. Liitteenä on tarkempaa tietoa kerhoista.

Yhdistys anoo tukea aluejohtokunnalta 1800 euroa ja se kohdistetaan tilavuokriin. Anttolan yhtenäiskoulun liikuntatilojen käyttökiellosta johtuen seuralle on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia järjestää Spurttis toimintaa.

Anttolan Urheilijat ry haluaa vaikuttaa kotiseudullaan liikuntapaikkojen kehittämiseen. Spurttiskerhot kokoontuvat lasten ja nuorten vapaa-aikoina ja loma-aikoina. Kerhot kokoontuvat pääasiallisesti Anttolan yhtenäiskoulun lähiympäristössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Aluejohtokunta puoltaa tehtyä hakemusta ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Ilpo Pylkkänen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys

  • Ilpo Pylkkänen

Tiedoksi

Anttolan Urheilijat ry, Eija Parkkinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi