Anttolan aluejohtokunta, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Anttolan aluejohtokunnan vuoden 2019 strategisen hankkeen eteneminen ja vastuut

MliDno-2018-1735

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuluvan valtuustokauden aikana Mikkelin kaupungissa on kokeiltu alueiden kehittämistä uudenlaisella, asukkaat mukaan ottavalla osallistuvan budjetoinnin mallilla. Osallistuva budjetointi on uusi tapa ottaa kuntalaiset mukaan kunnan talouden suunnitteluun, ja sen soveltamiseen kannustetaan kesäkuussa 2017 voimaan tulleessa kuntalain pykälässä 22 §. Osallistuva budjetoinnin malli on uudenlainen talouden, demokratian ja käytännön yhdistämisen toimintamalli, mikä tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia kehittämiseen, yhteisten asioiden edistämiseen ja asukkaiden osallistumiseen.

Mikkelissä osallistuvan budjetoinnin mallia on kokeiltu aluejohtokuntatoiminnassa siten, että osa aluejohtokuntien budjeteista on koottu yhteen määrärahaan, jonka puitteissa aluejohtokunnat ovat voineet esittää rahoitettavia hankkeita. Hankkeiden on tuettava kaupungin strategiaa. Lisäksi hankkeet tulee suunnitella alueen asukkaiden kanssa siten, että hankkeet hyödyttävät mahdollisimman laajasti alueen asukkaita. Aluejohtokunnat toteuttivat vuoden 2018 aikana ensimmäiset strategiset hankkeensa, joiden ideointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen on otettu mukaan alueiden asukkaat, yhdistykset ja muut yhteisöt.

Mikkelin aluejohtokunnat ovat valmistelleet nyt vuodelle 2019 hankkeita, jotka on käsitelty syksyllä 2018 aluejohtokuntien puheenjohtajien kokouksessa. Puheenjohtajien kokous on valinnut lautakunnalle esitettävät hankkeet. Vuodella 2019 aluejohtokuntien strategisiin hankkeisiin on budjettiin ehdotettu 150 000 euroa. Nyt esitettyjen hankkeiden kokonaissumma on 110 900 euroa. Mikäli talousarvioesitys hyväksytään, aluejohtokunnat esittävät keväällä täydennystä nyt esitettävään hankelistaan.

Aluejohtokuntien esitykset hankkeiksi liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää hyväksyä aluejohtokuntien tekemät esitykset strategisiksi hankkeiksi pois lukien Haukivuoren aluejohtokunnan markkinointihankkeen. Markkinointihankkeen sisällöt ovat sellaisia, joita toteutetaan tai joita tulisi toteuttaa kaupunkitasolla huomioiden kaikki alueet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungissa on kokeiltu alueiden kehittämistä uudenlaisella, asukkaat mukaan ottavalla osallistuvan budjetoinnin mallilla. Osallistuva budjetointi on uusi tapa ottaa kuntalaiset mukaan kunnan talouden suunnitteluun, ja sen soveltamiseen kannustetaan kesäkuussa 2017 voimaan tulleessa kuntalain pykälässä 22 §. Osallistuva budjetoinnin malli on uudenlainen talouden, demokratian ja käytännön yhdistämisen toimintamalli, mikä tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia kehittämiseen, yhteisten asioiden edistämiseen ja asukkaiden osallistumiseen.

Mikkelissä osallistuvan budjetoinnin mallia on kokeiltu aluejohtokuntatoiminnassa siten, että osa aluejohtokuntien budjeteista on koottu yhteen määrärahaan, jonka puitteissa aluejohtokunnat ovat voineet esittää rahoitettavia hankkeita. Hankkeiden on tuettava kaupungin strategiaa. Lisäksi hankkeet tulee suunnitella alueen asukkaiden kanssa siten, että hankkeet hyödyttävät mahdollisimman laajasti alueen asukkaita.

Mikkelin Aluejohtokunnat toteuttivat vuoden 2018 aikana ensimmäiset strategiset hankkeensa, joiden ideointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen on otettu mukaan alueiden asukkaat, yhdistykset ja muut yhteisöt. Syksyllä 2018 valmisteltiin hankkeita vuodelle 2019. Hankehakemukset käsiteltiin ensin syksyllä 2018 aluejohtokuntien puheenjohtajien kokouksessa, jonka jälkeen ne vietiin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätettäviksi.

Anttolan aluejohtokunnan vuodelle 2019 valmistelema strateginen hanke hyväksyttiin ja hankkeelle myönnettiin 10 000 euron määräraha. Anttolan aluejohtokunnan vuoden 2019 strateginen hanke on Hallavuoren reitin kehittämishanke, jonka puitteissa aluejohtokunta hankkii reitin alkupäähän kodan.

Oheismateriaalina on Anttolan aluejohtokunnan alkuperäinen vuoden 2019 strategisen hankkeen hakemus suunnitelmineen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Kiljunen, matti.kiljunen@user.fi

Anttolan aluejohtokunta keskustelee ja päättää hankkeen edistämisen keinoista ja hankevastuista.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta päätti jättää asian pöydälle ja tarkastelee sitä tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.